Новини

 • На 13 април Упра­ви­тел­ния съвет на съюза прие дек­ла­ра­ция във връзка с пред­с­то­я­щото под­пис­ване на новия колек­ти­вен тру­дов договор.

  Read more
  0
  0
 • Резултати от конкурс “Детско море”

  На 12 април 2010 г. жури в със­тав: Ата­нас Стой­чев – Пред­се­да­тел, Драга Дюл­ге­рова и Ема­ну­ела Цонева раз­г­леда и...

  Read more
  0
  1