проза

 • Уличният пазар

                                                                                                    Петър Петров                                                                                                   Проза                                                                                                  Трета награда Улич­ният пазар Не знам китайски. E, освен няколко думи. Макар че цялата ми...

  Read more
  0
  0
 • Сънят преди корабокрушението

  Божи­дар Георгиев Проза –първа награда Сънят преди корабокрушението Събу­ден от адс­ката жега, синът влезе в ста­ята с баро­кови тапети...

  Read more
  0
  0
 • Морска награда за “Цялостно творчество”

  МОРСКА НАГРАДА “ЗА ЦЯЛОСТНО ТВОРЧЕСТВО” К.д.п. Дими­тър Димит­ров – капи­тан пилот, пред­се­да­тел на Бъл­гар­с­ката асо­ци­а­ция на мор­с­ките капитани Човек...

  Read more
  0
  0
 • Пържените картофи

  Трета наг­рада в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз в раз­дела “проза” получи раз­ка­зът на Росен Лодо­зов —...

  Read more
  0
  0
 • Моряк на бряг

  Първа наг­рада в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз “проза” получи раз­ка­зът на Кра­си­мира Куба­ре­лова — “Моряк на...

  Read more
  0
  8
 • Женски работи

  Трета наг­рада в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз “проза” получи раз­ка­зът на Любен И. Любе­нов — “Жен­ски...

  Read more
  0
  0