Международната федерация на транспортните работници отново поставя източна Азия и Черно море на прицел

Меж­ду­на­род­ната феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ните работ­ници ITF започва нова ини­ци­а­тива в бор­бата си срещу вло­ше­ните усло­вия на труд, на които са под­ло­жени мор­с­ките тру­же­ници в райо­ните на източна Азия и Черно море. Дейс­т­ви­ята на Феде­ра­ци­ята и сдру­же­ните й проф­съ­юзи ще са в рам­ките на сед­мица и ще се про­ве­дат от 6-ти до 10-ти юли 2015.

В ини­ци­а­ти­вата, про­веж­даща се в района на Източна Азия, екипи от ITF-инспектори и син­ди­кални чле­нове на докер­ски и моряшки проф­съ­юзи, ще посе­тят кораби в прис­та­нища в Япо­ния, Корея, Русия и Тай­ван. Целта на тях­ната визита е да се запоз­наят с усло­ви­ята на труд и да съдейс­т­ват за нала­гане на дос­тойни усло­вия на труд и заплащане.

В Япо­ния митинг ще се про­веде в седа­ли­щето на дру­жес­т­вото Kotoku Kaiun, след като ком­па­ни­ята отказа да учас­тва в диа­лог с пред­с­та­ви­те­лите на синдикатите.

Меж­дув­ре­менно в Черно море — наре­чено “морето на срама” от ITF заради шоки­ра­щите про­из­шес­т­вия регис­т­ри­рани там — екипи от инс­пек­тори в Русия, Гру­зия, Украйна, Бъл­га­рия, Румъ­ния, Тур­ция и Израел ще насо­чат сво­ите уси­лия за лик­ви­ди­ране или нама­ля­ване на вло­ше­ните усло­вия на труд на моря­ците. Наред с това, инс­пек­то­рите са си пос­та­вили за цел и да обра­зо­ват моря­ците относно тех­ните права, както и да пока­жат на общес­т­ве­ността това, което реално се случва с кора­боп­ла­ва­нето в Черно море.

Проб­ле­мите в реги­она, сред които основ­ните са опе­ри­ра­нето на оста­рели и нео­бе­зо­па­сени кораби, се задъл­бо­ча­ват и от срива в цените за тран­с­пор­ти­ране на зър­нени стоки, което веро­ятно ще доведе до нова низ­хо­дяща спи­рала на кон­ку­рен­ци­ята и въз­можни фалити на фирми, зани­ма­ващи се с този вид дейност.

0 Comments

Leave a reply