Налична е нова версия на приложението Shore Leave

Меж­ду­на­род­ната феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ните работ­ници ITF пуска подоб­рена вер­сия на при­ло­же­ни­ето си за мобилни теле­фони Shore Leave. Добав­ката за смар­т­фони е раз­ра­бо­тена с цел да помогне на моря­ците в тър­се­нето им на сигу­рен тран­с­порт, когато са на сушата. След сва­ля­нето на при­ло­же­ни­ето Shore Leave на вашия моби­лен теле­фон, то изтегля всички налични моряшки цен­т­рове по света и ги запазва на уст­ройс­т­вото, което поз­во­лява аплета да се изпол­зва и офлайн нав­ся­къде по всяко време. Освен това при­ло­же­ни­ето включва и инфор­ма­ция за кон­такт с дено­нощ­ната линия за помощ на моряци ISWAN.

Иде­ята на пър­вата вер­сия на при­ло­же­ни­ето бе да събере на едно място инфор­ма­ци­ята за моряш­ките цен­т­рове по света, която да бъде дос­тъпна и офлайн”, комен­тира Лука Томази, изпъл­ни­те­лен мени­джър на про­екта. “Полу­чихме много добри отзиви от моря­ците и до този момент при­ло­же­ни­ето е сва­лено повече от 10 000 пъти. Целта ни е да дос­тиг­нем 50 000 сва­ля­ния, както и да сме сигурни, че на всеки кораб има поне по един пот­ре­би­тел на Shore Leave”.

Вто­рата вер­сия на аплета има и допъл­ни­телни въз­мож­ности, като това всеки пот­ре­би­тел да има въз­мож­ност да остави сво­ите впе­чат­ле­ния от посе­те­ните от него моряшки цен­т­рове, както и да ги оце­нява. Това ще поз­воли на оста­на­лите пот­ре­би­тели да при­до­бият пред­с­тава за цен­търа преди да го посетят.

Ако про­я­вя­вате инте­рес към при­ло­же­ни­ето, може да го сва­лите на вашия моби­лен теле­фон от след­ните лин­кове:
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seafarers&hl=en
IPhone:
https://itunes.apple.com/gb/app/shore-leave/id604337849?mt

app

0 Comments

Leave a reply