Детско море 2016

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ

ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА

ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ,

ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, ПОД НАСЛОВ

ДЕТСКО МОРЕ”

Пре­по­ръки  и усло­вия  за участие:

• В кон­курса могат да учас­т­ват деца  до 12-годишна възраст.

• Темата на кон­курса е: МОРЕТО, КОЕТО ПОЗНАВАМ, МОРЕТО, КОЕТО НЕ ПОЗНАВАМ

• Срок за пода­ване на твор­бите до 31 март 2016 г.,  на адреси:

гр. Варна, ул. Граф Игна­тиев 6 А,

или

9000 гр. Варна, Цен­т­рална поща, п.к. 262

Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

• Датата на тър­жес­т­вото и мяс­тото, както и наг­ра­де­ните деца  ще бъдат обя­вени допъл­ни­телно в раз­дел „новини” на нашият сайт след 15 април 2016г.

• Лите­ра­тур­ните творби да се пре­да­ват на хар­тия и в елек­т­ро­нен вари­ант на маг­ни­тен носи­тел  на място или на e-mail адрес STUNION@VARNA.NET до 31 март 2016г.

• Рисун­ките да са с ОТПРЕД зале­пени ети­кети на рисун­ката, над­пи­сани на под­хо­дящо място с име и фами­лия на детето, годи­ните, името на: дет­с­кото заве­де­ние, учи­ли­щето, шко­лата, клу­бо­вете или самос­то­я­телно участие.

• Излож­бата и наг­раж­да­ва­нето ще е в сед­ми­цата преди 24 май 2016г.

• Полу­ча­ва­нето на изп­ра­те­ните рисунки ще бъде от 15 юни до 30 юни 2016г. на адрес: гр. Варна, ул. Граф Игна­тиев 6 А. След тази дата рисун­ките няма да се пазят.

• За допъл­ни­телна инфор­ма­ция на телефони:

Код за Варна 052, теле­фони: 953 107; 953 106; 953 109.

или на e-mail: STUNION@VARNA.NET

Обя­вата за кон­курса може да изтег­лите  тук

0 Comments

Leave a reply