Диря в морето — 2016

Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни орга­ни­зира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно изкус­тво, пос­ве­тен на морето и моря­ците, под нас­лов “Диря в морето”.

Кон­кур­сът цели да се отра­зя­ват по худо­жес­т­вен начин радос­тите и тего­бите на моряш­ката про­фе­сия, отсъс­т­ви­ето и зав­ръ­ща­нето, ярките и коло­ритни инди­ви­ду­ал­ности на мор­с­ките хора.

При­е­мат се лите­ра­турни творби – проза и пое­зия
В раз­дел изоб­ра­зи­телно изкус­тво се допус­кат про­из­ве­де­ния в областта на живо­писта, гра­фи­ката и фотографията.

В кон­курса могат да учас­т­ват лица, про­фе­си­о­нално свър­зани с морето, без въз­рас­тови огра­ни­че­ния. Също така лица, род­нини по права линия на лица, про­фе­си­о­нално свър­зани с морето – роди­тели, деца, съп­руги, съп­рузи, братя и сес­три.
Учас­т­ни­ците могат да изп­ра­щат до три творби в раз­лич­ните раздели.

Лите­ра­тур­ните творби не трябва да бъдат пуб­ли­ку­вани или дос­тъпни в интер­нет.
За про­из­ве­де­ни­ята в жан­ро­вете живо­пис и гра­фика не се изис­ква опре­де­лен раз­мер.
В раз­дел фотог­ра­фия фото­сите трябва да бъдат в раз­мер A4 или А3.
Оце­ня­ва­нето се осъ­щес­т­вява от трич­ленно жури, със­та­вено от изя­вени лите­ра­турни творци и худож­ници.
Отли­че­ните лите­ра­турни творби се пуб­ли­ку­ват на сайта на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз: www.seafarerstu-bg.com

Кар­ти­ните и фото­сите се пред­с­та­вят на изложба.

Всеки раз­дел — проза, пое­зия, живо­пис и гра­фика, фотог­ра­фия включва след­ните наг­ради:
1. Първа наг­рада – 300 лв.
2. Спе­ци­ална наг­рада – 250 лв.
3. Втора наг­рада – 150 лв.
4. Трета наг­рада – 100 лв.
5. Поощ­ри­телни наг­ради.
Наг­ра­ден фонд – 3 200 лв.

Лите­ра­тур­ните творби се изп­ра­щат на имейл: stunion@varna.net, а кар­ти­ните и фото­сите се при­е­мат на адрес: 9000 Варна, ул. Граф Игна­тиев 6А, вх.1, ет.1.

Сро­кът за изп­ра­щане и при­е­мане на твор­бите е до 30 април 2016 г.

Всяка творба задъл­жи­телно се прид­ру­жава от след­ната инфор­ма­ция:
– трите имена на автора/ худож­ника;
– про­фе­сия и пос­ледна мес­то­ра­бота;
– личен теле­фон, имейл или адрес за връзка.

Пъл­ният текст на ста­тута на кон­курса е пуб­ли­ку­ван в сайта на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз: www.seafarerstu-bg.com
Допъл­ни­телна инфор­ма­ция на теле­фони: 052 953 106; 052 953 107; 052 953 109

0 Comments

Leave a reply