Да сложим заедно край на социалния дъмпинг

Ува­жа­еми колеги, дру­гари и приятели!

Ста­нете част от нашата прог­рама, целяща да сложи край на соци­ал­ния дъм­пинг по пъти­щата и в оста­на­лата част от тран­с­пор­т­ния сек­тор. Имаме нужда от вас и вашия подпис!

Соци­ал­ният дъм­пинг не поз­нава гра­ници. Това е видно от без­б­рой слу­чаи по пъти­щата, мето­дите, които изпол­з­ват нис­ко­та­рифни ави­о­ком­па­нии като Ryanair в небето и нис­коп­ла­те­ните мор­с­кит­ра­бот­ници, които са били мамени на чужди кораби. Това ще трябва да бъде про­ме­нено! И то трябва да бъде про­ме­нено сега, преди повече работни места да изчез­нат и добри и поч­тени ком­па­нии да бъдат при­ну­дени да затворят.

Ако можем да се събе­рем един милион под­писа, заедно с колеги от цяла Европа, ЕС ще бъде при­ну­ден да дейс­тва. При­ну­ди­тел­ното поев­ти­ня­ване на труда на тран­с­пор­т­ните работ­ници и слу­жи­тели трябва да спре. Соци­ал­ният дъм­пинг има висока цена както за вас, така и всички оста­нали. Той води до вло­ша­ване на усло­ви­ята на труд, заплащането-дъмпинг и нело­ялна кон­ку­рен­ция, на която са под­ло­жени поч­те­ните компании-работодатели в бранша.

Влезте на Fair Тран­с­порт — За добри работни места, равни усло­вия на труд, лоялна кон­ку­рен­ция — и без измама и соци­ал­ния дъмпинг!

Спо­де­лете това с колеги и приятели!

0 Comments

Leave a reply