Общо събрание на Моряшки Професионален Съюз 2016

На 26.04.2016 г. беше про­ве­дено Общо съб­ра­ние на Моряшки Про­фе­си­о­на­лен Съюз. Съб­ра­ни­ето прие отчета за дей­ността на съюза, финан­со­вия отчет за пери­ода април 2015 – март 2016 г. и бюджета за пери­ода април 2016 – март 2017 г.

Съб­ра­ни­ето избра за нов дву­го­ди­шен ман­дат Иван Вел­ков за Пред­се­да­тел на Съюза и Ата­нас Стой­чев за Заместник-Председател.

0 Comments

Leave a reply