Моряшки професионален съюз награди победителите в Детско море 2016

На 17 май в зала „Пле­нарна” на Община Варна от 17 часа бяха връ­чени наг­ра­дите от кон­курса „Дет­ско море“, орга­ни­зи­ран от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз за 17-ти поре­ден път.

Тази година темата на кон­курса беше „Морето, което поз­на­вам, морето, което не поз­на­вам“. Вклю­чиха се над 1200 малки худож­ници и над 50 поети и раз­каз­вачи от цялата страна. Раз­да­дени бяха наг­ради в две въз­рас­тови групи – от 3 до 7 и от 8 до 12 години.

Жури в със­тав – Ата­нас Стой­чев, Драга Дюл­ге­рова и Ема­ну­ела Цонева, отличи над 100 учас­т­ници в кон­курса. Наг­ра­де­ните деца  полу­чиха гра­моти, пред­метни наг­ради и отпе­ча­та­ната, в изда­тел­с­тво „Сла­вена“, книжка «Дет­ско море», която включва най-добрите рисунки и лите­ра­турни творби.

Тър­жес­т­вото бе отк­рито от заместник-председателя на Моряшки про­фес­си­о­на­лен съюз и пред­се­да­тел на журито Ата­нас Стой­чев. Той бла­го­дари за под­к­ре­пата на Община Варна,  на енту­си­азма на децата и отбе­ляза, че от четири години кон­кур­сът е пос­ве­тен, освен на Меж­ду­на­род­ния ден на детето — 1 юни и на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни.

Деца от ОДЗ 8 «Ляс­то­вичка» с дирек­тор Анула Раш­кова поз­д­ра­виха талан­тите в кон­курса с фол­к­лорни танци — хоре­ог­раф Полина Зла­та­рева от Школа «Магия 7» с ръко­во­ди­тел Фани Маер Леви. Йолина Струн­чева от СОУ «Гео Милев» поз­д­рави децата с пес­ните «Една бъл­гар­ска роза» и «Дано». След тър­жес­т­вото мал­ките учас­т­ници в кон­курса бяха почер­пени с лаком­с­тва и напитки и се сни­маха пред рисун­ките, под­ре­дени в изложба във фоа­йето на зала «Пле­нарна».

0 Comments

Leave a reply