Международната федерация на транспортните работници с поглед към бъдещето

Меж­ду­на­род­ната феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ните работ­ници (ITF) започва нова прог­рама, която е насо­чена основно към мла­дите моряци. В съот­вет­с­т­вие с поли­ти­ката на Феде­ра­ци­ята, всички работ­ници на въз­раст под 35 години се счи­тат за млади работ­ници. Мла­дите моряци са пред­с­та­вени заедно с всички други млади работ­ници в ITF.
Можете да се запоз­на­ете с новата ини­ци­а­тива, като посе­тите офи­ци­ал­ния й сайт:

http://www.young-seafarers.org/

От Феде­ра­ци­ята раз­ра­бо­тиха анкета, с която всеки млад моряк може да се запоз­нае и, при жела­ние от своя страна, да попълни:

https://www.surveymonkey.com/r/2KLCZYP

Резул­та­тите от допит­ва­нето ще бъдат ана­ли­зи­рани и пред­с­та­вени на вни­ма­ни­ето на широ­ката пуб­лика по време на след­ва­щата среща на Коми­тета на мор­с­ките работ­ници към Меж­ду­на­род­ната феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ните работ­ници през ноември.

0 Comments

Leave a reply