В сила са нови правила относно изоставянето на морски лица

От 18 Яну­ари 2017, вля­зоха в сила нови пра­вила относно “изос­та­вяне на мор­ски лица” в съот­вет­с­т­вие с Мор­с­ката Тру­дова Кон­вен­ция от 2006г. ( MLC 2006 ).

Ето какво трябва да зна­ете :

В съот­вет­с­т­вие с MLC 2006, соб­с­т­ве­ни­ците на кораби под флаг на страна рати­фи­ци­рала  кон­вен­ци­ята, трябва да са склю­чили зас­т­ра­ховка за под­по­ма­гане на моря­ците при изос­та­вяне. Сер­ти­фи­кат (Зас­т­ра­хо­ва­телно удос­то­ве­ре­ние), съдър­жащо инфор­ма­ция за зас­т­ра­хо­ва­тел­ната ком­па­ния (P&I клу­бове), теле­фонни номера и е-меил адрес за връзка трябва да бъде пос­та­вен на видно място на всеки кораб.

- сайт за про­верка на стра­ните рати­фи­ци­рали  конвенцията :

http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention//database-ratification-implementation/lang–en/index.htm

Изос­та­вя­нето се случва , когато корабособственика:

- не е пок­рил раз­хо­дите по репат­ри­ране на мор­с­кото лице; или

- е изос­та­вил мор­с­кото лице без необ­хо­дима под­дръжка и под­к­репа; или

- еднос­т­ранно пре­късне връзка с моряка вклю­чи­телно неп­ла­щане на дого­вор­ните зап­лати за период най– малко два месеца.

Ето какво трябва да нап­ра­вите: Ако мис­лите, че сте в риск от изос­та­вяне, не чакайте, свър­жете се със зас­т­ра­хо­ва­тел­ната ком­па­ния, или инфор­ми­райте за проб­лема Port State Control, в прис­та­ни­щето, където се намира вашият кораб.

Зас­т­ра­хов­ката ви пок­рива неиз­п­ла­тени зап­лати до четири месеца, както и права в съот­вет­с­т­вие с вашият тру­дов дого­вор или (СВА).

Така че :  не чакайте много ! Ако чакате 6 месеца, ще полу­чите само за четири.

Зас­т­ра­хов­ката трябва да пок­рива и раз­ходи като: репат­ри­ране, храна, облекло, когато е необ­хо­димо, нас­та­ня­ване, питейна вода, гориво за агре­га­тите, необ­хо­дими за оце­ля­ване на борда, както и всички необ­хо­дими меди­цин­ски грижи. Зас­т­ра­хов­ката се при­лага от момента на изос­та­вя­нето до момента на при­би­ране в местодомуване.

КАК ДА СЕ НАМАЛИ РИСКЪТ ОТ ИЗОСТАВЯНЕ :

- Преди да под­пи­шете дого­во­рът за нае­мане, нау­чете кол­кото може по-вече под­роб­ности за компанията,и кора­бът на който ше слу­жите. Има ли данни за проб­леми на борда, изпол­з­вайте раз­дела ” Look-up a ship” в сайта на  ITF, за да про­ве­рите дали кора­бът е пок­рит с ITF дого­вор, както и резул­тати от извъ­шени инсп­пек­ции — www.itfseafarers-abandonment.org

- Ако ще се нае­мате чрез пос­ред­ни­ческа аген­ция, опи­тайте се да се уве­рите, че тя е в спи­съ­кът на офи­ци­ално регис­т­ри­ра­ните https://www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_activity/marine/ ‚ има сер­ти­фи­кат за качес­тво съг­ласно ISO, про­ве­рете в соци­ал­ните медии, където моря­ците спо­де­лят, за да видите кои фирми са обект на чести оплаквания.

В слу­чай на изос­та­вяне : пол­з­вайте номе­рата на гореща теле­фонна линия сега :

IG of P&I Clubs:

—————————————–

The Swedish Club :  + 46 31 151 328      //  swedish.club@suedishclub.com

UK P&I Club           :  + 44 (0) 20 7283 4646 *  //  mlc@ukpandi.com

Skuld                     :  + 47 22 00 22 00      //  mlc@skuld.com

                                 + 47 95 29 22 00

Britannia                : + 44 (0) 207 407 3588 //  mlc@triley.co.uk

Steamship Mutual  : + 44 (0) 247 94 90     // duty.team@simsl.com

Gard                       :  + 47 905 241 00       // mlc@gard.no

The London P&I Club                        : + 44 (0) 20 77 72 800  // mlc@londonpandi.com

West of England      :  + 44 77 95 11 6602   //  mlc@westpandi.com

North                        :  + 44 (0) 191 232 5221 // mlcenquiryteam@nepia.com

Shipowners               :                                  // claims@shipownersclub.com

The  Standard           : + 44 79 3211 3573       // pandi.london@ctplc.com

The American Club   :  + 1 212 847 4500        // mlc@american-club.com 

The Japan Ship Owners’ Mutual P & I association : + 81 33 662 7221   //  claims-dpt@piclub.or.jp

ITF  -  www.itfseafarers-abandonment.org

Защита и зас­т­ра­хо­ва­телно обез­ще­те­ние, извес­тно като “P&I” зас­т­ра­ховка, е форма на мор­ска вза­имна зас­т­ра­ховка, пре­дос­та­вяна от P&I Club

0 Comments

Leave a reply