Покана за Общо събрание на Моряшки Професионален Съюз 2017

Упра­ви­тел­ният съвет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо съб­ра­ние на съюза на 27 април 2017 г., от 9 часа, в Дом на моряка, с адрес: гр. Варна, ул. Чер­но­ри­зец Хра­бър № 9, при след­ния дне­вен ред:

  1. Отчет за дей­ността на съюза за пери­ода април 2016г. — март 2017г.;
  2. Финан­сов отчет за пери­ода април 2016г. — март 2017г.;
  3. При­е­мане на бюджет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз за пери­ода април 2017г. – март 2018г.;
  4. Избор на Секретар;
  5. Попъл­ване със­тава на Упра­ви­тел­ния съвет и Кон­т­ролно реви­зи­он­ната комисия;
  6. При­е­мане на програма;
  7. Разни.

При липса на кво­рум, на осно­ва­ние чл. 27 от ЗЮЛНЦ, съб­ра­ни­ето ще се про­веде в същия ден, в 10 часа, на същото място и при същия дне­вен ред.

Съг­ласно чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ и чл.15 ал.4 от Устава на Съюза, реше­ни­ето на УС за про­веж­дане на Общо съб­ра­ние е пуб­ли­ку­вано в Дър­жа­вен вес­т­ник, брой 16 от 17.02.2017.

За допъл­ни­телна инфор­ма­ция на телефони:

953 107; 953 106; 953 109.

или www.seafarerstu-bg.com;      

E.mail: STUNION@VARNA.NET

 

Упра­ви­те­лен съвет

0 Comments

Leave a reply