Общо съб­ра­ние на Моряшки Про­фе­си­онален Съюз 2017

На 27.04.2017 г. беше про­ве­дено Общо съб­ра­ние на Моряшки Про­фе­си­онален Съюз  при след­н­йият дне­вен ред:

  1. Отчет за дей­ността на съюза за пери­ода април 2016г. — март 2017 г.;
  2. Финан­сов отчет за пери­ода април 2016г. — март 2017 г.;
  3. При­е­мане на бюджет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз за пери­ода април 2017 г. – март 2018 г.;
  4. Избор на Секретар;
  5. Попъл­ване със­тава на Упра­ви­тел­ния съвет и Кон­т­ролно реви­зи­он­ната комисия;
  6. При­е­мане на програма;
  7. Разни

Съб­ра­ни­ето прие отчета за дей­ността на съюза, финан­со­вия отчет за пери­ода април 2016 – март 2017 г. и бюджета за пери­ода април 2017 – март 2018 г.

Съб­ра­ни­ето пре­из­бра за нов дву­го­ди­шен ман­дат Георги Г. Тодо­ров за Сек­ре­тар на съюза.

0 Comments

Leave a reply