Международeн ден на моряка – 25 юни 2017

Тази година за пети поре­ден път във Варна на 25 юни 2017 ще се праз­нува Меж­ду­на­род­ния ден на моряка. В Лет­ния теа­тър ще се събе­рат мор­ски мъже, военни моряци, близки на моряци, пред­с­та­ви­тели на Община Варна, гости на града, просто хора, които се чув­с­т­ват съп­ри­час­тни на мор­с­ката идея. Кон­цер­тът ще бъде отк­рит от пред­с­та­ви­тел­ния духов оркес­тър на ВМС, ще учас­тва група “Корали”, нак­рая пуб­ли­ката ще има удо­вол­с­т­ви­ето да апло­дира група БТР.

По време на праз­ника ще бъдат връ­чени наг­ра­дите от Наци­о­нал­ния кон­курс “Диря в морето”.

Про­то­кола с наг­ра­де­ните лау­ре­ати можете да видите тук.

От 16:00 часа на Мор­ска гара — Варна на вет­ро­хода „Кали­акра” започва Мор­ско кръ­ще­ние за деца, изя­вени в кон­курса „Дет­ско море” и деца, близки на моряци,. При хубаво време ще се нап­рави мор­ска раз­ходка из залива.

На 22.06 от 18:00 часа в офиса на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз на ул. Граф Игна­тиев 6А  се отк­рива изложба с кар­тини и фотоси на лау­ре­ати и учас­т­ници в Наци­о­нал­ния кон­курс „Диря в морето”.

На 23.06 от 18 часа в Арт салон, радио Варна, ще бъде пред­с­та­вен АЛМАНАХ „Диря в морето” с наг­ра­де­ните творби на поети, белет­ристи, худож­ници и фотографи.

Изб­рани сти­хове ще изпълни акт­ри­сата Свет­лана Ефендулова.

На кита­рата Свет­лин Трендафилов.

Алма­на­хът е пуб­ли­ку­ван на сайта на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз www.seafarerstu-bg.com Може да го видите тук.

Едно от важ­ните съби­тия, пос­ве­тени на Деня на моряка и Меж­ду­на­род­ния ден на детето, бе кон­курса „Дет­ско море”. На вни­ма­ни­ето на ува­жа­е­мото жури бяха пред­с­та­вени над 1200 рисунки и над 50 лите­ра­турни творби. Бяха връ­чени наг­ради за рисунки и за лите­ра­турни творби. Освен наг­ра­дите на праз­ника, отли­че­ните деца полу­чиха и книжка “Дет­ско море” с най-добрите рисунки и лите­ра­турни творби. Изложба от дет­ски рисунки на отли­че­ните деца беше уре­дена пред зала “Пле­нарна” на Община Варна. 

Прог­ра­мата по слу­чай Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни може да видите тук

0 Comments

Leave a reply