Международeн ден на моряка – все по-привлекателен и очакван

Смело може да се каже, че с всяка изми­нала година праз­ни­кът пос­ве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни става все по-привлекателен и очак­ван. В Лет­ния теа­тър се съб­раха мор­ски мъже, техни близки, военни моряци, пред­с­та­ви­тели на Община Варна, гости на града, просто хора, които се чув­с­т­ват съп­ри­час­тни на мор­с­ката идея. Кон­цер­тът беше отк­рит от пред­с­та­ви­тел­ния духов оркес­тър на ВМС със след­ната кон­цер­тна програма:

 КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР

НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
25 юни 2017 г.
Дири­гент на оркес­търа – капи­тан III ранг Мирос­лав Трифонов

        

 1. Георги Шагу­нов: Чеда сме ние на морето
 2. Йохан Щраус: Гръм и мъл­ния — полка
 3. Евге­ний Дóга: Валс из филма „Моят лас­кав и нежен звяр”
 4. Яво­мир Вей­вода: Роза­мунда — полка
 5. Бари Месън и Лес Рийд: Дилайла
 6. Жак Морали: Y.M.C.A. (Уай-Ем-Си-Ей).
 7. Дико Илиев: Майски цветя — право хоро.

 

Група “Корали” изпълни песните:

 1. Морето
 2. Под звез­дите на Южния кръст
 3. Любовта на юнгата
 4. Мой стари капитане

По време на праз­ника бяха връ­чени наг­ра­дите от Наци­о­нал­ния кон­курс “Диря в морето”. По слу­чай петото изда­ние на кон­курса е изда­ден алма­нах „Диря в морето” с наг­ра­де­ните творби на поети, белет­ристи, худож­ници и фотографи.

Про­то­кола с наг­ра­де­ните лау­ре­ати можете да видите тук.

От 16:00 часа на Мор­ска гара — Варна на вет­ро­хода „Кали­акра” започна Мор­ско кръ­ще­ние за деца, изя­вени в кон­курса „Дет­ско море” и деца, близки на моряци. Децата и въз­рас­тни се любу­ваха на мор­с­ката раз­ходка из залива.

На 22.06 от 18:00 часа в офиса на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз на ул. Граф Игна­тиев 6А  се откри изложба с кар­тини и фотоси на лау­ре­ати и учас­т­ници в Наци­о­нал­ния кон­курс „Диря в морето”.

На 23.06 от 18 часа в Арт салон, радио Варна, беше пред­с­та­вен АЛМАНАХ „Диря в морето” с наг­ра­де­ните творби на поети, белет­ристи, худож­ници и фотографи.

Изб­рани сти­хове изпълни акт­ри­сата Свет­лана Ефендулова.

Алма­на­хът „Диря в морето” е пуб­ли­ку­ван на сайта на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз www.seafarerstu-bg.com Може да го видите тук.

Едно от важ­ните съби­тия, пос­ве­тени на Деня на моряка и Меж­ду­на­род­ния ден на детето, бе кон­курса „Дет­ско море”. На вни­ма­ни­ето на ува­жа­е­мото жури бяха пред­с­та­вени над 1200 рисунки и над 50 лите­ра­турни творби. Бяха връ­чени наг­ради за рисунки и за лите­ра­турни творби. Освен наг­ра­дите на праз­ника, отли­че­ните деца полу­чиха и книжка “Дет­ско море” с най-добрите рисунки и лите­ра­турни творби. Изложба от дет­ски рисунки на отли­че­ните деца беше уре­дена пред зала “Пле­нарна” на Община Варна. 

0 Comments

Leave a reply