Тържествено награждаване Детско море 2018

На 17.05.2018 г., чет­вър­тък, от 17:00 часа в зала “Пле­нарна” на Община Варна ще бъде тър­жес­т­вото по връч­ване на наг­ра­дите за рисунки и лите­ра­турни творби в кон­курса “Дет­ско море”, орга­ни­зи­ран от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.  Кон­кур­сът е пос­ве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на детето – 1 юни и Деня на моряка – 25 юни  и  се орга­ни­зира  за 19 /деветнадесети/ поре­ден път. На вни­ма­ни­ето на ува­жа­е­мото жури бяха

пред­сотавени над  600 рисунки и над 40 лите­ра­турни творби. Ще бъдат връ­чени наг­ради за рисунки и за

лите­ра­турни творби.  Освен наг­ра­дите на праз­ника, отли­че­ните деца ще полу­чат и книжка “Дет­ско море” с най-добрите рисунки и лите­ра­турни творби.

Изложба от дет­ски рисунки на отли­че­ните деца е уре­дена пред зала “Пле­нарна” на Община Варна   

от 14 до 18 май 2018 г. Пока­нени са пред­с­та­ви­тели на Община Варна, Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, моряци и хора от мор­с­кия биз­нес, както и наг­ра­де­ните деца, роди­тели, учи­тели, ръко­во­ди­тели на школи.

 Йолина Струн­чева  ще поз­д­ра­ви  гос­тите със  свои изпъл­не­ния на песни.

Моля преди датата на тър­жес­т­вото посе­тете отново нашия сайт за нас­тъ­пили евен­ту­ални промени.

За допъл­ни­телна инфор­ма­ция на телефони:

Код за Варна 052, теле­фони: 953 107; 953 106

или на e.mail:   STUNION@VARNA.NET

Про­то­кола с наг­ра­де­ните деца може да изтег­лите  тук

0 Comments

Leave a reply