Покана за Общо събрание на Моряшки Професионален Съюз 2018

Упра­ви­тел­ният съвет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо съб­ра­ние на съюза на 27 април 2018 г., от 9 часа, в Дом на моряка ул. „Чер­но­ри­зец Хра­бър” № 9 при след­ния дне­вен ред:

  1. Отчет за дей­ността на съюза за пери­ода април 2017 г. — март 2018 г.;
  2. Финан­сов отчет за пери­ода април 2017 г. — март 2018 г.;
  3. При­е­мане на бюджет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз за пери­ода април 2018 г. – март 2019 г.;
  4. Избор на Пред­се­да­тел и Зам. председател;
  5. Попъл­ване със­тава на УС и КРК;
  6. При­е­мане на програма;
  7. Разни.

При липса на кво­рум, на осно­ва­ние чл. 27 от ЗЮЛНЦ, съб­ра­ни­ето ще се про­веде в същия ден, в 10 часа, на същото място и при същия дне­вен ред.”

За допъл­ни­телна инфор­ма­ция на телефони:

953 107;      953 106;      953 109.

или www.seafarerstu-bg.com;        

E.mail:    STUNION@VARNA.NET

 

Упра­ви­те­лен съвет

0 Comments

Leave a reply