Изоставянето на моряците е в центъра на вниманието правния комитет на ММО

Нарас­т­на­лият брой на слу­чаи на изос­та­вяне на мор­с­ките лица е във фокуса на 105-ата сесия на прав­ния коми­тет на ММО, която се про­вежда от 23 до 25 април. Съв­мес­т­ната база данни на Меж­ду­на­род­ната орга­ни­за­ция на труда (МОТ) и ММО е регис­т­ри­рала 55 такива слу­чая през 2017 г., срещу средно 19 годишно през пред­ход­ните три години.

Мор­с­ките лица могат да оста­нат без под­хо­дящо снаб­дя­ване с храна и прясна вода, без зап­лати и ресурси за сво­ите семейс­тва и без изг­леди за репат­ри­ране. Изме­не­ни­ята в Кон­вен­ци­ята за мор­ски труд на МОТ (MLC 2006), изис­к­ват от кора­бо­соб­с­т­ве­ни­ците да склю­чат  задъл­жи­телна зас­т­ра­ховка за пок­ри­ване  изос­та­вя­нето на мор­с­ките лица, както и пре­тен­ции за смърт или дъл­гос­рочна нет­ру­дос­по­соб­ност . Тези изме­не­ния се осно­ва­ват на насоки, раз­ра­бо­тени от съв­мес­тна работна група на ММО / МОТ, която док­ладва пред прав­ния коми­тет на ММО и  орга­ните на МОТ.

Прав­ният коми­тет  раз­г­леда също така спра­вед­ли­вото отно­ше­ние към мор­с­ките лица в слу­чай на мор­ски инци­дент. ММО е издала насоки за спра­вед­ливо тре­ти­ране, но в някои слу­чаи мор­с­ките лица са били задър­жани или лишени от сво­бода, изп­ра­вени пред нака­за­телни обви­не­ния без правна помощ или друга подкрепа.

 Други важни въп­роси в днев­ния ред на прав­ния коми­тет включ­ват при­ла­га­нето на дого­вора за отго­вор­ността и обез­ще­те­ни­ето за опасни и вредни вещес­тва (Кон­вен­ция на HNS от 2010 г.). Ще бъдат пред­ло­жени две нови точки от днев­ния ред за включ­ване за разис­к­ване на бъдещи сесии: проб­ле­мът с измам­ната регис­т­ра­ция на кораби; както и пред­ло­же­ние за извър­ш­ване на ана­лиз на праз­ни­ните на същес­т­ву­ва­щите дого­вори за отго­вор­ност и обез­ще­те­ния и за опре­де­ляне на обх­ват по отно­ше­ние на мор­с­ките авто­номни повър­х­нос­тни кораби. Пос­лед­ният би допъл­нил рабо­тата, която трябва да бъде извър­шена от Коми­тета за мор­ска безо­пас­ност (MSC) на авто­ном­ните кораби.

0 Comments

Leave a reply