Нова глава в Международната Морска Конвенция в защита правата на моряците

ITF при­вет­с­тва поло­жи­тел­ния резул­тат от тре­тата среща на Спе­ци­ал­ния трис­т­ра­нен коми­тет на Меж­ду­на­род­ната орга­ни­за­ция на труда (МОТ) в Женева. ДКД пос­тигна съг­ла­сие по ново изме­не­ние на Кон­вен­ци­ята за мор­ски труд от 2006 г. и сега ще бъде пред­ло­жена на при­е­мане на след­ва­щата сесия на Меж­ду­на­род­ната кон­фе­рен­ция по труда.
Изме­не­ни­ето, когато влезе в сила, ще се отнася до потен­ци­ална раз­лика в дого­во­рите за онези моряци, които, за съжа­ле­ние, ста­ват жер­тва и са дър­жани в плен на или извън кораба в резул­тат на пират­ски дейс­т­вия или въо­ръ­жени гра­бежи срещу кораби.
Зап­ла­тите на мор­с­ките лица и други дого­ворни права ще про­дъл­жат да се изп­ла­щат през целия период на задър­жане. Това ще оси­гури на семейс­т­вата необ­хо­ди­мите сред­с­тва за оце­ля­ване, за да се облекчи час­тично неве­ро­ят­ното пси­хи­ческо стра­да­ние, което пре­жи­вя­ват, докато тех­ните близки са дър­жани като залож­ници.
Дейв Хейн­дел, пред­се­да­тел на сек­ци­ята на ITF за мор­с­ките лица и гово­ри­тел на гру­пата на мор­с­ките лица на сеси­ята на МОТ, заяви: “Този резул­тат е кри­тична стъпка нап­ред за защи­тата на мор­с­ките лица. Със съг­ла­си­ето на кора­бо­соб­с­т­ве­ни­ците и държавите-членки успяхме да оси­гу­рим изме­не­ние по отно­ше­ние на защи­тата на зап­ла­тите, резо­лю­ция относно отпуск по море, една за изос­та­вяне на еки­пажа и една за сек­тора за вът­решно кора­боп­ла­ване, която ще даде път за коле­гите, рабо­тещи по вле­качи и вът­решно обо­руд­ване. Като цяло счи­там, че сед­ми­цата бе успешна за всички в мор­с­кия сек­тор.
MLC влезе днес с нова глава. Винаги сме зна­ели колко пре­диз­ви­ка­телно би било да пред­ло­жим такова изме­не­ние и сме доволни, че пози­ци­ята на мор­с­ките лица е била приз­ната от соци­ал­ните пар­т­ньори и пра­ви­тел­с­т­вата като необ­хо­дим инс­т­ру­мент за оси­гу­ря­ване на по-голяма защита на моря­ците “.
При­е­ма­нето на изме­не­ни­ето не беше един­с­т­ве­ният поло­жи­те­лен резул­тат от сед­мич­ната среща в Женева, всъщ­ност бяха при­ети редица важни резо­лю­ции.
Сек­ци­ята на ITF за мор­с­ките лица и Гру­пата соб­с­т­ве­ници на кораби съв­мес­тно пода­доха три резо­лю­ции, за да прив­ле­кат вни­ма­ни­ето и да при­зо­ва­ват пра­ви­тел­с­т­вата да пред­п­ри­е­мат дейс­т­вия по жиз­не­но­важни въп­роси, като улес­ня­ване на брега на мореп­ла­ва­те­лите и изос­та­вяне на мор­с­ките лица.
Сек­ци­ята на ITF за мор­с­ките лица също внесе резо­лю­ция относно дос­той­ния труд в сек­тора на вът­реш­ното кора­боп­ла­ване, като прив­лече вни­ма­ни­ето върху зна­че­ни­ето на вът­реш­ните водни пътища като устой­чив начин на тран­с­порт както за товари, така и за път­ници, като при­зова МОТ да обмисли свик­ване на сек­торна среща за обсъж­дане на дос­тойни усло­вия на труд в сек­тора на вът­реш­ното кора­боп­ла­ване.
“При­е­ма­нето на резо­лю­ци­ята относно дос­той­ните усло­вия на труд в сек­тора на вът­реш­ното кора­боп­ла­ване е много при­вет­с­т­вано и нав­ре­менно допъл­не­ние към поло­жи­тел­ния резул­тат от тре­тата сесия на Спе­ци­ал­ната трис­т­ранна коми­сия”, комен­тира Пади Крум­лин, пре­зи­дент на ITF.
“Това е приз­на­ние, че пер­со­на­лът на вът­решно кора­боп­ла­ване е изп­ра­вен пред уни­кални усло­вия на живот и труд, които изис­к­ват спе­ци­ално внимание.

0 Comments

Leave a reply