Нова инициатива за подобряване условията на морски труд

Меж­ду­на­род­ната феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ните работ­ници ITF започва нов про­ект, чиято цел е подоб­ря­ва­нето на пси­хи­чес­кото здраве на рабо­те­щите в сфе­рата на мореп­ла­ва­нето. За целта ITF въз­ложи на Уни­вер­си­тета в Йейл, САЩ, да раз­ра­боти тест, чиито резул­тати ще дадат по-добра пред­с­тава за рис­ко­вите фак­тори, водещи до уве­ли­ча­ване на стреса и деп­ре­си­ята сред моряците.

Това про­уч­ване се осно­вава на док­лади от мор­с­ките групи и гру­пите за зас­тъп­ни­чес­тво на мор­с­ките лица, че пси­хи­чес­кото здраве на мор­с­ките лица в момента е основна грижа, съче­тано с факта, че науч­ните изс­лед­ва­ния в тази област са зна­чи­телно огра­ни­чени. Резул­та­тите от про­уч­ва­нето ще насър­чат по-доброто раз­би­ране на проб­ле­мите, свър­зани с пси­хич­ното здраве при мор­с­ките лица, ще нама­лят стиг­мата, свър­зана с пси­хич­ните забо­ля­ва­ния, ще иден­ти­фи­ци­рат и ще нама­лят рис­ко­вете от деп­ре­сия и без­по­койс­тво и ще дадат въз­мож­ност за под­хо­дящи пре­по­ръки за подоб­ря­ване на усло­ви­ята за кора­боп­ла­ване по отно­ше­ние на под­к­ре­пата за пси­хич­ното здраве.

Целите на про­екта ще бъдат пос­тиг­нати чрез про­уч­ване на въз­можно най-голям брой рабо­тещи в сфе­рата на мореп­ла­ва­нето. Изс­лед­ва­нето е ано­нимно, не изис­ква никаква иден­ти­фи­ци­раща инфор­ма­ция и отнема около 10 минути, за да завърши. Ако жела­ете да взе­мете учас­тие в това гло­бално допит­ване и да дадете своя при­нос за подоб­ря­ване на усло­ви­ята на труд на моря­ците, може да го нап­ра­вите на адрес: https://yalesurvey.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4Toq6AIDQMlvhvn

0 Comments

Leave a reply