ДЕТСКО МОРЕ 2019

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, ПОД НАСЛОВ “ДЕТСКО МОРЕ”

Пре­по­ръки и усло­вия за учас­тие:

• В кон­курса могат да учас­т­ват деца до 12-годишна въз­раст.
• Срок за пода­ване на твор­бите до 31 март 2019г., на адреси: гр. Варна, ул. Граф Игна­тиев 6 А, Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз
или
Варна 9000, Цен­т­рална поща, п.к. 262, Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз
• Датата на тър­жес­т­вото и мяс­тото, както и наг­ра­де­ните деца ще бъдат обя­вени допъл­ни­телно след 20 април 2019г. в раз­дел “новини” на нашият сайт www.seafarerstu-bg.com
• Лите­ра­тур­ните творби да се пре­да­ват на хар­тия и/или в елек­т­ро­нен вари­ант на маг­ни­тен носи­тел на място или на e-mail адрес e-mail: STUNION@VARNA.NET до 31 март 2019г.
• Рисун­ките да са със зале­пени ети­кети ОТПРЕД на рисун­ката, над­пи­сани на под­хо­дящо място с име и фами­лия на детето, годи­ните, името на: дет­с­кото заве­де­ние, учи­ли­щето, шко­лата, клу­бо­вете или самос­то­я­телно учас­тие.
• Излож­бата и наг­раж­да­ва­нето ще е в сед­ми­цата преди 24 май 2019г.
• Връ­щане на рисун­ките ще бъде при поис­к­ване от 1 юни до 15 юни 2019г. на адрес: гр. Варна, ул. Граф Игна­тиев 6 А. След тази дата рисун­ките няма да се пазят.
• За допъл­ни­телна инфор­ма­ция на теле­фони: 953 107; 953 106.
или
www.seafarerstu-bg.com; e-mail: STUNION@VARNA.NET

0 Comments

Leave a reply