Моряшки съюз отличи худож­ници, поети и раз­каз­вачи за 20-ти поре­ден път

На 13 май 2019 в зала “Пле­нарна” на Община Варна от 17 часа бяха връ­чени наг­ра­дите от кон­курса “Дет­ско море”, орга­ни­зи­ран от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз за 20-ти поре­ден път.

Вклю­чиха се над 1000 малки худож­ници и над 50 поети и раз­каз­вачи от цялата страна. Раз­да­дени бяха наг­ради в две въз­рас­тови групи – от 3 до 7 и от 8 до 12 години.

Жури в със­тав – Ата­нас Стой­чев, Драга Дюл­ге­рова и Ема­ну­ела Цонева, отличи над 100 учас­т­ници в кон­курса. Наг­ра­де­ните деца  полу­чиха гра­моти, книги и отпе­ча­та­ната, в изда­тел­с­тво “Сла­вена”, книжка «Дет­ско море», която включва най-добрите рисунки и лите­ра­турни творби.

Тър­жес­т­вото бе отк­рито от заместник-председателя на Моряшки про­фес­и­о­на­лен съюз и пред­се­дател на журито Ата­нас Стой­чев. Той бла­го­дари за под­к­ре­пата на Община Варна,  на енту­си­азма на децата и отбе­ляза, че за седма година кон­кур­сът е пос­ве­тен, освен на Меж­ду­на­род­ния ден на детето — 1 юни и на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни. Нак­рая Ата­нас Стой­чев обяви, че от дого­дина в кон­курса “Диря в морето” ще могат да учас­т­ват деца, навър­шили 12 години, а също и онези, които са над­х­вър­лили дет­с­ката въз­раст и са ста­нали зрели мъже и жени. Усло­ви­ето ще бъде да са били лау­ре­ати в кон­курса “Дет­ско море” през изми­на­лите години.

Деца от Школа «Магия 7» с ръко­во­ди­тел Фани Маер Леви поз­д­ра­виха талант­ливите деца в кон­курса с песни и фол­к­лорни танци. След тър­жес­т­вото мал­ките учас­т­ници в кон­курса се сни­маха с полу­че­ните гра­моти на сце­ната и пред рисун­ките, под­ре­дени в изложба във фоа­йето на зала «Пленарна».

0 Comments

Leave a reply