Международeн ден на моряка 2019

Тази година за седми поре­ден път във Варна на 25 юни 2019 ще се праз­нува Меж­ду­на­род­ния ден на моряка. Във вът­реш­ния двор на Архе­о­ло­ги­чес­кия музей ще се събе­рат мор­ски мъже, военни моряци, близки на моряци, пред­с­та­ви­тели на Община Варна, гости на града, просто хора, които се чув­с­т­ват съп­ри­час­тни на мор­с­ката идея. Кон­цер­тът ще бъде отк­рит от пред­с­та­ви­тел­ния духов оркес­тър на ВМС, нак­рая пуб­ли­ката ще има удо­вол­с­т­ви­ето да апло­дира група ФОНДАЦИЯТА.

При­вет­с­т­вие към моря­ците ще под­несе кдп Зол­тан Сулай, упра­ви­тел на фирма “Стамко Менинг Варна”.

По време на праз­ника ще бъдат връ­чени наг­ра­дите от Наци­о­нал­ния кон­курс “Диря в морето”.

Про­то­кол с наг­радените от кон­курса може да видите в при­ло­жен файл.

Кон­кур­сът все по-уверено набира ско­рост, след като се взе реше­ние да учас­т­ват, освен моряци, и близки на моряци, от след­ва­щата година в “Диря в морето” ще се наме­сят и лау­ре­а­тите от кон­курса “Дет­ско море”.

Спе­ци­ал­ната наг­рада на ДП “Прис­та­нищна инф­рас­т­рук­тура” за пое­зия полу­чава Иве­лина Радионова.

Наг­ра­дата ще бъде връ­чена лично от г-н Ангел Забур­тов, гене­ра­лен дирек­тор на ДППИ.

На 24.06 от 18:00 часа в офиса на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз на

ул. Граф Игна­тиев 6А се отк­рива изложба с кар­тини и фотоси на лау­ре­ати и учас­т­ници в Наци­о­нал­ния кон­курс “Диря в морето”.

На 25.06. от 16:00 часа на Мор­ска гара — Варна на вет­ро­хода “Кали­акра” започва Мор­ско кръ­ще­ние за деца, изя­вени в кон­курса “Дет­ско море” и деца, близки на моряци. При хубаво време ще се нап­рави мор­ска раз­ходка из залива.

Едно от важ­ните съби­тия, пос­ве­тени на Деня на моряка и Меж­ду­на­род­ния ден на детето, бе кон­курса “Дет­ско море”. На вни­ма­ни­ето на ува­жа­е­мото жури бяха пред­с­та­вени над 1000 рисунки и над 50 лите­ра­турни творби. Бяха връ­чени наг­ради за рисунки и за лите­ра­турни творби. Освен наг­ра­дите на праз­ника, отли­че­ните деца полу­чиха и книжка “Дет­ско море” с най-добрите рисунки и лите­ра­турни творби. Изложба от дет­ски рисунки на отли­че­ните деца беше уре­дена пред зала “Пле­нарна” на Община Варна.

Прог­ра­мата по слу­чай Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни може да видите в при­ло­же­ния файл.

0 Comments

Leave a reply