Напред — към неизвестността!

РУМЕН ТЪРЕВ Трета награда

Нап­ред — към неиз­вес­т­ността!
Нап­ред — срещу въл­ната ярос­тна!
Забили пог­лед в без­п­ре­дел­ността
на хори­зонта сив. А тягос­тен,
тъй тягос­тен е този мара­тон
със побес­ня­лото море и вре­мето,
с навъ­се­ния, мра­чен небос­к­лон,
с кап­ри­зите на зимата и бре­мето
на кучеш­ката вахта.
Нап­ред към неиз­вес­т­ността!
Нап­ред срещу про­низ­ва­щия вятър!
И нищо, че ни лип­сва неж­ността
на милата жена, която чака.
И нищо, че са зачер­вени
очите ни от вятъра солен
и от без­съ­ние — и пред изг­ря­ва­щия ден
се чув­с­т­ваме до болка умо­рени.
Нап­ред до след­ва­щия порт,
когато зад очу­ка­ния борд
морето ще утихне при­ми­рено.
Нап­ред! Това е нашата утеха и спа­се­ние.
Нап­ред! Това е нашата съдба!

0 Comments

Leave a reply