Покана за Общо събрание на Моряшки Професионален Съюз 2020

П О К А Н А

Упра­ви­тел­ният съвет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо съб­ра­ние на съюза на 29 април 2020 г., от 9 часа, в Дом на моряка ул. „Чер­но­ри­зец Хра­бър” № 9

За повече инфор­ма­ция ТУК

 

0 Comments

Leave a reply