Допълнително споразумене към колективен трудов договор между “ПБМФ” ЕАД и представените синдикални организации.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към колек­ти­вен
тру­дов дого­вор между “ПБМФ”ЕАД и пред­с­та­ве­ните син­ди­кални организации

Днес, .….….….….… год. в
гр.Варна между Пара­ход­с­тво “Бъл­гар­ски мор­ски флот” – ЕАД –Варна, пред­с­тав­ля­вано
от Гене­рал­ния Дирек­тор к.д.п. Христо
Донев
, в качес­т­вото му на Рабо­то­да­тел
от една страна и Моряшки син­ди­кат

- пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Кра­си­мир
Въл­чев
, Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз
– пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Ата­нас
Стой­чев
, НПС “Про­мяна”
пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Дими­тър Геор­гиев,
КТ “Под­к­репа” – пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Марин Кръч­ма­ров и НПС “Един­с­тво” – пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Петър Три­фо­нов в
качес­т­вото им на пред­с­та­ви­тели и защит­ници на сво­ите чле­нове, нари­чани нак­ратко
Син­ди­кати, се

С
П О Р А З У М Я Х А:

Счи­тано от 01.04.2007 г. се пра­вят
след­ните про­мени в склю­че­ния между ПБМФ и пред­с­та­ве­ните син­ди­кални орга­ни­за­ции
КТД ( При­ло­же­ния №1 и №2 към
WI–10–074
(Приложение№3) , както следва:

1. Да се про­ме­нят раз­ме­рите на
коман­ди­ро­въч­ните пари за еки­па­жите на кораби от зад­г­ра­нично пла­ване по
кате­го­рии и групи кораби както следва по при­ло­же­ната таблица.

2. Чис­ле­ността на гру­пите кораби да се
про­ме­нят от пет на четири, като кора­бите от ІV и V група се слеят и обра­зу­ват
група ІV(четвърта).

Нас­то­я­щото Спо­ра­зу­ме­ние влиза в сила от
01.04.2007 г.

МОРЯШКИ СИНДИКАТ, ПАРАХОДСТВО “БМФ” – ЕАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

.….….….….….….
/ Кр. Въл­чев / .….….….….….….…/ к.д.п. Хр.
Донев /

МОРЯШКИ ПРОФСЪЮЗ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…./
Ат. Стойчев /

НПС “ПРОМЯНА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../
Д. Георгиев /

КТ “ПОДКРЕПА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../
М.Кръчмаров /

НПС “ЕДИНСТВО”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../
П. Трифонов /

Таб­лица за раз­мера на КП от зад­г­ра­нично пла­ване по
кате­го­рии и групи кораби (При­ло­же­ние №2 към WI
– 10–074),
счи­тано от 01.04.2007 г.

КАТ.

КП

Д
л ъ ж н о с т

РАЗМЕР
НА КП В USD ПО ГРУПИ КОРАБИ

І

ІІ

ІІІ

ІV

Кораби под удо­бен флаг

Химикало-вози

Тан­кери

Други

1

Капи­тан

117

125

120

115

2

Ст.пом.капитан

90

100

95

88

3

Втори пом.капитан

62

70

65

60

4

Трети пом.к-н

61

70

65

59

5

Тов.к-н това­рен

-

-

59

6

Гла­вен механик

112

120

115

110

7

Втори меха­ник

90

100

95

88

8

Трети меха­ник

62

70

65

60

9

Чет­върти механик

61

-

65

59

10

Елек­т­ро­ме­ха­ник

78

82

80

75

11

Елек­т­ро­ме­ха­ник без кл.

-

-

60

12

Елек­т­ро­тех­ник

33

-

-

33

13

Палу­бен боцман

32

36

33

30

14

Кор­м­чия

29

32

31

26

15

Моряк

22

24

24

20

16

Пом­пиер

31

17

Моторист-огняр

29

32

31

26

18

Мото­рист

29

-

31

26

19

Кор.ремонтчик

32

34

33

30

20

Гл.готвач, гот­вач

32

35

33

30

21

Ст.кам.дом.пас.част

30

22

Ст.кам.домакин

45

36

33

30

23

Ст.камериер

24

24

Каме­риер

22

-

22

20

Г Р У П И К О Р А Б И

І група “Бъл­гарка”, “Вола І”, “Миджур”,
“Несе­бър”, “Плана”, “Пловдив”,

(удо­бен
флаг)

“Сакар”, София”, “Царевец”,


“Варна” (на осно­ва­ние
запо­вед № 2138/22.07.2005 г.)

ІІ
група
“Бетъл­джойс”,
“Кас­тор”, Полукс”, “Ригел”

(хими­ка­ло­вози)

ІІІ
група
“Батова”,
“Панега”

(тан­кери)

ІV група “Ал.Константинов”, “Бур­гас”,

Г.Милев”, “П.Яворов”, “Пио­нер”,

(други всички “Ст.Стайков”, “Ст.Пеев”,
“Г. на Одеса, ”Г.на Севас­то­пол”,
”Русе”

оста­нали кораби) “Ад.Антонов”, “Ал.Димитров”, “Бал­кан”,

Бог­дан”, “Бал­чик”,

“Верила”, “Витоша”,“Г.Григоров”, “Дим.Комсомол”,
“Доб­ружда”,

“Й.Николова”,
“Й.Лютибродски”, “Каме­ница”, “Кап.Г.Георгиев”,

“Козница”,“Ком”,“Л.Димитрова”,“Мальовица”,“М.Камък”,
“Окол­чица”,

“Пети­мата от РМС”,
”Пере­лик”, “Пер­сенк”, “Рила”,
“Родина”,

“Родопи”,
“Рожен”, “Св.Русев”, “Сла­вянка”, “Ст.Планина”,“Шипка”,


“Бузлуджа”,“Вежен”, “Каварна”, “Лудо­го­рец”, “Мур­гаш”, “Мусала”,

“Обо­рище”,
“Помо­рие”, “Руен”, “Созо­пол”, “Смо­лян”,
“Тете­вен”,

Тра­кия”, “Черни връх”,“Чумерна”,
“Трапезица”

УВК
“Кали­акра” (за вре­мето на регати в Черно,
Мра­морно и

Сре­ди­земно море и Западна Европа)

Вле­качи (само за вре­мето на бук­си­ровка, когато са наети за

пров­лач­ване
на пла­ващи обекти зад граница)

Забе­лежка: Пре­ми­на­ва­нето на кораб от
Група І (реф­ла­ги­ране) към друга група става от деня след­ващ деня на
реф­ла­ги­ра­нето на кораба (деня след­ващ датата на регис­т­ра­ция под бъл­гар­ски флаг
– Акта за националност).

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към колек­ти­вен
тру­дов дого­вор между “ПБМФ”ЕАД и пред­с­та­ве­ните син­ди­кални организации

Днес, .….….….…..2007 год. в гр.Варна между
Пара­ход­с­тво “Бъл­гар­ски мор­ски флот” – ЕАД –Варна, пред­с­тав­ля­вано от Гене­рал­ния Дирек­тор к.д.п. Христо Донев,
в качес­т­вото му на Рабо­то­да­тел от
една страна и Моряшки син­ди­кат -
пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Кра­си­мир
Въл­чев
, Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

– пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Ата­нас
Стой­чев
, НПС “Про­мяна”
пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Дими­тър Геор­гиев,
КТ “Под­к­репа” – пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Марин Кръч­ма­ров и НПС “Един­с­тво” – пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Петър Три­фо­нов в
качес­т­вото им на пред­с­та­ви­тели и защит­ници на сво­ите чле­нове, нари­чани нак­ратко
Син­ди­кати, се

С П О Р А З У М Я Х
А:

Счи­тано от 01.04.2007 г. се пра­вят
след­ните про­мени в склю­че­ния КТД между ПБМФ и пред­с­та­ве­ните син­ди­кални
организации:

При­ло­же­ние
№ 2

Вът­решни пра­вила за работна зап­лата в П”БМФ” ЕАД.

Чл.2. /1/
Буква “Б” от КТД се прави след­ното уточнение:


Допъл­ни­телни тру­дови въз­наг­раж­де­ния с пос­то­я­нен харак­тер са :

=
про­дъл­жи­телна работа /клас/;

=
по-висока лична ква­ли­фи­ка­ция – „доктор”;

= нощен
труд;

= за
про­пъ­ту­вани кило­метри на шофьори на автоконтейнеровози;

= за
работа под вода на водолази;

= за
работа с
GMDSS оборудване;

= за
работа на капи­тани на кораби с пове­ри­телна инфор­ма­ция /секретни/.

= допъл­ни­тел­ното тру­дово
въз­наг­раж­де­ние при вът­решно замес­т­ване по чл. 259 от КТ /съвместителство/;

= въз­наг­раж­де­ни­ето, зап­ла­тено при
прес­той или поради производствена

необ­хо­ди­мост, по ал. 1 и 3 на чл. 267 от Кодекса на
труда ;

= месеч­ната част от изп­ла­те­ните
суми, свър­зани с инфлацията.

При­ло­же­ние
№ 5
- Наредба за реда и усло­ви­ята за пре­дос­та­вяне
на без­п­латна храна на моря­ците и работниците –

Чл.3./1/ Раз­ме­рът на без­п­лат­ната храна за
всеки отра­бо­тен ден за моря­ците на кора­бите от крайб­режно пла­ване, спо­ма­га­те­лен
флот и пла­ва­щите тех­ни­чески сред­с­тва, рабо­те­щите на смени , е както следва:

1.
При
рабо­тен ден с про­дъл­жи­тел­ност 8 ч. 5.00 лв.

2.
При
рабо­тен ден с про­дъл­жи­тел­ност 12 ч. – 7,50
лв.

3. За 24 часово дежур­с­тво 10.00 лв.

/2/ Раз­ме­рът на без­п­лат­ната храна за
всеки отра­бо­тен ден за моря­ците на кора­бите от зад­г­ра­нично пла­ване, когато
същите са на ремонт в Бъл­га­рия и кух­нята не работи е 10.00 лв.

Чл.4
/1/ Раз­ме­рът на без­п­лат­ната храна на водо­лаз­ните със­тави се опре­деля, както
следва:

1.
При
рабо­тен ден с про­дъл­жи­тел­ност 8 ч. през който не се работи под вода – 5.00 лв.

2.
За всеки ден през който се работи под вода – 10.00 лв.

ІІ.
Работници

Чл.8. /1/ На работ­ни­ците, които не
полу­ча­ват храна, съг­ласно чл. 3 на тази
Наредба и рабо­тят на смени или дежур­с­тва, за всяка отра­бо­тена смяна или
дежур­с­тво се пре­дос­та­вят сред­с­тва за без­п­латна храна в раз­мери както следва:

1. При рабо­тен ден с про­дъл­жи­тел­ност
8 ч.
5.00 лв.

2. При рабо­тен ден с про­дъл­жи­тел­ност
12 ч. 7.50 лв.

3. За 24 часово дежур­с­тво

10.00 лв.


/2/ На работ­ни­ците, които не полу­ча­ват без­п­латна храна се пре­дос­та­вят,
за всеки 4 и повече часа отра­бо­тени на ден, сред­с­тва за храна в раз­мер на 5.00 лв.


/3/ За поло­жен извън­ре­ден труд в
почивни и праз­нични дни се пре­дос­та­вят, за всеки 4 и повече часа отра­бо­тени на
ден, сред­с­тва за храна в раз­мер на 5.00

лв.

/4/ На работ­ни­ците по чл.8 /2/ не се изп­ла­щат
сред­с­т­вата за храна за дните в командировка.

При­ло­же­ние № 11 – Пра­вил­ник за
раз­ход­ване сред­с­т­вата за СБКО по КТД се изменя, както следва:

1.Разходи, свър­зани с отдиха.

1.1.
Всеки работ­ник или слу­жи­тел в трудово-правни отно­ше­ния с Пара­ход­с­т­вото
еднок­ратно полу­чава по 1
50 /сто и петесет/ лева, когато излиза в отпуск за
5 или повече дни или е в отпуск.

І. Социално-битово обс­луж­ване – т.3.1 – първо тире – отпада текста.

Нас­то­я­щото
допъл­ни­телно спо­ра­зу­ме­ние е със­та­вено в 7 /седем/ едно­об­разни екзем­п­ляра за
всяка една от страните.

МОРЯШКИ СИНДИКАТ, ПАРАХОДСТВО “БМФ” – ЕАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

.….….….….….….
/ Кр. Въл­чев / .….….….….….….…/ к.д.п. Хр.
Донев /

МОРЯШКИ ПРОФСЪЮЗ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…./ Ат. Стойчев /

НПС “ПРОМЯНА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

. .….….….….….…./
Д. Георгиев /

КТ “ПОДКРЕПА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…./ М.Кръчмаров /

НПС “ЕДИНСТВО”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../ П. Трифонов /

С П О Р А З У М Е Н И Е

Днес, .….….….….… год. в
гр.Варна между Пара­ход­с­тво “Бъл­гар­ски мор­ски флот” – ЕАД –Варна, пред­с­тав­ля­вано
от Гене­рал­ния Дирек­тор к.д.п. Христо
Донев
, в качес­т­вото му на Рабо­то­да­тел

от една страна и Моряшки син­ди­кат
– пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Кра­си­мир
Въл­чев
, Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз
– пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Ата­нас
Стой­чев
, НПС “Про­мяна”
пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Дими­тър Геор­гиев,

КТ “Под­к­репа” – пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Марин Кръч­ма­ров и НПС “Един­с­тво” – пред­с­тав­ля­ван от Пред­се­да­теля Петър Три­фо­нов в
качес­т­вото им на пред­с­та­ви­тели и защит­ници на сво­ите чле­нове, нари­чани нак­ратко
Син­ди­кати, се

С
П О Р А З У М Я Х А:

Счи­тано от 01.04.2007 г. да се уве­ли­чат
основ­ните месечни зап­лати на пер­со­нала в “пара­ход­с­тво Бъл­гар­ски мор­ски флот”
ЕАД, както следва:

- на бре­го­вия със­тав по осно­вен тру­дов
дого­вор– с 12,5 % ( два­на­де­сет цяло о
пет процента);

- на всички работ­ници от плав­със­тава по
осно­вен тру­дов дого­вор в т.ч. от зад­г­ра­нично пла­ване, крайб­режно пла­ване,
спо­ма­га­те­лен флот и пла­ва­щите тех­ни­чески сред­с­тва– с 2,5%(две цяло и пет
процента).

Новият раз­мер на основ­ните месечни
зап­лати да се зак­ръгли мате­ма­ти­чески на
“0” и “5” лв.

Нас­то­я­щото Спо­ра­зу­ме­ние влиза в сила от
01.04.2007 г.

МОРЯШКИ СИНДИКАТ, ПАРАХОДСТВО “БМФ” – ЕАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

.….….….….….….
/ Кр. Въл­чев / .….….….….….….…/ к.д.п. Хр.
Донев /

МОРЯШКИ ПРОФСЪЮЗ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…./
Ат. Стойчев /

НПС “ПРОМЯНА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../
Д. Георгиев /

КТ “ПОДКРЕПА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../
М.Кръчмаров /

НПС “ЕДИНСТВО”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../
П. Трифонов /

0 Comments

Leave a reply