Работа на inland ships в Холандия

За нуж­дите на Холан­д­ски кора­бо­соб­с­т­ве­ник, ПРОМАР ООД, търси кан­ди­дати с пра­вос­по­соб­ност и пре­ди­шен опит като A/B (за пред­по­чи­тане с опит на кон­тей­не­ро­вози) за обу­че­ние и работа на inland ships в Холандия. 

Усло­ви­ята, които кора­бо­соб­с­т­ве­ни­кът пред­лага са:

2 Training contracts — 2 trips, each of them 30 days on boar — net salary EUR 76 per day.

After Inland License obtaining:

4 weeks on / 4 weeks off or 5 weeks on / 3 weeks of, salary — EUR 97 per day.

За кон­такт:
Варна 9000
район р-н Оде­сос
ул. АСЕН ЗЛАТАРОВ No 6
тел.: 052 635 450, 052 635 451
Елек­т­ронна поща: office@promarltd.net

0 Comments

Leave a reply