ДЕТСКО МОРЕ 2020 — Резултати

Кон­кур­сът “Дет­ско море” 2020 прик­лючи. Про­то­ко­лът с наг­ра­де­ните деца можете да про­че­тете тук.

Инфор­ма­ция за вре­мето и начина на връч­ване на гра­мо­тите и книжките-албум ще полу­чите допълнително.

0 Comments

Leave a reply