Информация на Моряшки професионален съюз за срещата с представители на Министерството на транспорта, Министерството на финансите и бюджетната комисия в Народното събрание

Инфор­ма­ция на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз за сре­щата с пред­с­та­ви­тели на Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта, Минис­тер­с­т­вото на финан­сите и бюджет­ната коми­сия в Народ­ното събрание.

На сре­щата при­със­т­ваха: минис­тър Петър Мутаф­чиев, зам. минис­тър Георги Кадиев, пред­се­да­те­лят на бюджет­ната коми­сия в Народ­ното съб­ра­ние Петър Димит­ров, пред­се­да­те­лят на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз Ата­нас Стой­чев, зам. пред­се­да­те­лят Иван Вел­ков и спе­ци­а­листи от минис­тер­с­т­вата на тран­с­порта и финансите.

Пред­се­да­те­лят на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз Ата­нас Стой­чев пос­тави въп­роса за моря­ците, наети от чужди кора­боп­ри­те­жа­тели в страни, с които Репуб­лика Бъл­га­рия има Спо­годби за избяг­ване на двой­ното данъчно обла­гане. Тези моряци, които са около 95% от моря­ците, пла­ващи под чужд флаг, спо­ред него, не под­ле­жат на данъчно обла­гане в РБ. В спо­год­бите има изрични тек­с­тове, спо­ред които дохо­дите, обло­жени в дру­гата дър­жава, се изк­люч­ват от обла­гане в РБ.

Проб­ле­мът, спо­ред него, е в данъч­ните органи и лип­сата на ясни инс­т­рук­ции за про­це­ду­рите при извър­ш­ване на данъч­ните реви­зии на моря­ците. Неза­ви­симо от това, че данъч­ните инс­пек­тори полу­ча­ват пис­мени обяс­не­ния и дока­за­тел­с­тва, че моря­ците са наети от кора­боп­ри­те­жа­тели в страни, с които РБ има СИДДО, те не спи­рат реви­зи­ите. Ата­нас Стой­чев обясни, че е невъз­можно моря­кът да се снабди с дока­за­тел­с­тво, че данъ­ците му са пла­тени в съот­вет­ната страна, тъй като няма ника­къв кон­такт с рабо­то­да­теля си. Още повече, че нито рабо­то­да­те­лят, нито данъч­ната адми­нис­т­ра­ция в стра­ната са задъл­жени да пре­дос­та­вят на моряка такова дока­за­тел­тво. Ата­нас Стой­чев пред­ложи реви­зи­ите да спи­рат, след като моря­кът пре­дос­тави слу­жебни бележки от пос­ред­ни­чес­ката аген­ция, че е бил нает от кора­боп­ри­те­жа­тел в страна, с която РБ има склю­чена СИДДО.

Г-н Петър Димит­ров се съг­ласи, че проб­ле­мът е сери­о­зен и пред­ложи анга­жи­мен­тът за пре­дос­та­вяне на дока­за­тел­с­тво за пла­тени данъци на моряка да бъде поет от дър­жав­ната администрация.

Зам. минис­тър Кадиев пое анга­жи­мент да бъде изгот­вена инс­т­рук­ция, чрез която да бъдат уни­фи­ци­рани дейс­т­ви­ята на тери­то­ри­ал­ните дирек­ции на НАП в след­ните направления:

- с какъв доку­мент може да се уста­нови, че моря­кът е бил нает от опре­де­лен кора­боп­ри­те­жа­тел, в слу­чай, че не пази тру­до­вия си договор;

- с какъв доку­мент ще се уста­но­вява мяс­тото на дейс­т­ви­телно управ­ле­ние на пред­п­ри­я­ти­ето (кораба);

- от кого трябва да бъде изда­дена бележ­ката за дохода на моряка, за бъде приз­ната за офи­ци­а­лен документ;

- от кого трябва да бъде изда­дена бележ­ката за пла­те­ния данък върху дохода на моряка, за бъде приз­ната за офи­ци­а­лен документ;

- от кого ще се извър­шва обмена на инфор­ма­ция между НАП и данъч­ните служби на съот­вет­ните страни, когато това се налага съг­ласно тек­с­то­вете на спо­год­бите и Данъчно-осигурителен про­це­су­а­лен кодекс.

Замес­т­ник пред­се­да­те­лят на МПС Иван Вел­ков пос­тави въп­роса за моря­ците, които не са защи­тени от СИДДО. От една страна те ще бъдат дис­к­ри­ми­ни­рани спрямо тези, които са пок­рити от спо­год­бите, от друга, струва ли си труда данъч­ните слу­жи­тели да се зае­мат с една тру­до­емка и про­дъл­жи­телна задача с мини­ма­лен ефект.

Минис­тър Мутаф­чиев при­помни сво­ето пред­ло­же­ние за пло­сък данък от 2% и 4% върху дохо­дите на всички моряци. Така никой няма да се коле­бае да си дек­ла­рира дохо­дите и да си плати данъка. Г-н Кадиев обяви, че дейс­т­ва­щото зако­но­да­тел­с­тво в момента не поз­во­лява това пред­ло­же­ние да се реализира.

Ата­нас Стой­чев комен­тира проб­лема за данъч­ните реви­зии на моряци, които са на рейс. Моря­ците, под­черта той, не са избя­гали от стра­ната, те са просто на работа и няма как да пре­дос­та­вят сво­ите пис­мени обяс­не­ния и дока­за­тел­с­тва. В отсъс­т­ви­ето на моряка изти­чат сро­ко­вете за обжал­ване, започва съдебно изпъл­не­ние, а моря­кът няма никаква въз­мож­ност да се защити.

Г-н Кадиев се съг­ласи, че такива реви­зии трябва да се пре­се­кат. Той изтъкна, че в Минис­тер­с­т­вото на финан­сите се обсъжда изме­не­ние на данъч­ния закон, което ще влезе в сила от 2008 година, в след­ните направления:

- да се въведе необ­ла­гаем дне­вен раз­мер на дохода на моря­ците в зави­си­мост от изпъл­ня­ва­ната длъж­ност на кораба по подо­бие на същес­т­ву­ва­щите коман­ди­ро­въчни пари (раз­ме­рите са все още неуточнени);

- годиш­ният необ­ла­гаем раз­мер на дохода на моря­ците да се изчис­лява, като днев­ният необ­ла­гаем се умножи по броя на дните зад граница;

- броят на дните зад гра­ница да има мак­си­ма­лен лимит, който да се пред­ложи от Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта (лими­тът не е пред­ло­жен до момента);

- да отпадне поня­ти­ето коман­ди­ро­въчни пари;

Г-н Кадиев под­черта, че изме­не­ни­ето ще се отнася за моряци, пла­ващи на кораби под флага на страни от Евро­пейс­кия съюз.

Иван Вел­ков уточни, че не би тряб­вало да се има пред­вид флага на кораба, а стра­ната, където е дейс­т­ви­тел­ното управ­ле­ние на предприятието.

Г-н Мутаф­чиев изрази надежда, че това изме­не­ние ще се отнася за голяма част от моря­ците и до голяма сте­пен ще реши проб­ле­мите с данъч­ното обла­гане на моряците.

0 Comments

Leave a reply