Общо събрание на Моряшки Професионален Съюз 2020

Отло­же­ното Общо съб­ра­ние поради епи­де­ми­о­ло­гич­ните огра­ни­че­ния е пла­ни­рано да се про­веде на 22.07.2020.

Пока­ната за общото съб­ра­ние е пуб­ли­ку­вана на пос­лед­ната стра­ница в брой 47/22.05.2020 на Дър­жа­вен вестник.

Днев­ният ред и мяс­тото на про­веж­дане оста­ват непроменени.

0 Comments

Leave a reply