ПРАВА НА МОРЯЦИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ СМЯНА

През пос­лед­ните 3 месеца ITF и него­вите син­ди­кати рабо­тят неу­морно за нами­ране на реше­ния, които да помог­нат на моря­ците да се при­бе­рат в края на дого­вора си, или да се качат на борда на кораб, за да започ­нат работа. За съжа­ле­ние, поради пан­де­ми­ята Covid-19, това не беше лесно, когато гра­ни­ците на много дър­жави бяха зат­во­рени и нямаше меж­ду­на­родни полети.

В нача­лото на пан­де­ми­ята бе поис­кано удъл­жа­ване на кон­т­рак­тите и сер­ти­фи­ка­тите на моря­ците, за да не спре дви­же­ни­ето на стоки, което би бло­ки­рало све­тов­ната тър­то­вия и бе задъл­бо­чило допъл­ни­телно кри­зата в гло­ба­лен мащаб. Ние сме бла­го­дарни на моря­ците и горди с това, че те не се упла­шиха от пре­диз­ви­ка­тел­с­т­вото и про­дъл­жиха да изпъл­ня­ват про­фе­си­о­нал­ните си задъл­же­ния. Упра­вата на ITF реши да не оспорва мол­бата за удъл­жа­ване на сро­ко­вете на дого­во­рите на моря­ците, докато бъде наме­рено реше­ние на проб­лема, което да задо­во­лява всички страни.

От 16.06.2020 обаче, ние смя­таме, че удъл­жа­ва­нето на кон­т­рак­тите вече не е при­ем­лива въз­мож­ност, защото много от чле­но­вете на еки­па­жите са рабо­тили доста повече от срока на дого­во­рите си и искат да се при­бе­рат у дома. Тук може да нау­чите какви са вашите права, когато имате жела­ние да нап­ра­вите смяна.

 
0 Comments

Leave a reply