Решения на събранието на пълномощниците в Параходство БМФ проведено на 15.02.2008 г.

Р Е Ш Е Н И Я

на съб­ра­ни­ето на пъл­но­мощ­ни­ците в Пара­ход­с­тво БМФ про­ве­дено на 15.02.2008 г.

1.Определя броя на Пред­с­та­ви­те­лите на работ­ни­ците и слу­жи­те­лите за осъ­щес­т­вя­ване на инфор­ми­ра­нето и кон­сул­ти­ра­нето съг­ласно чл. 7а на Кодекса на труда на 9 (девет).

2.Определя три годи­шен ман­дат на Пред­с­та­ви­те­лите на работ­ни­ците и слу­жи­те­лите за осъ­щес­т­вя­ване на инфор­ми­ра­нето и кон­сул­ти­ра­нето съг­ласно чл. 7б на Кодекса на труда.

3.Избира Пред­с­та­ви­те­лите на работ­ни­ците и слу­жи­те­лите за осъ­щес­т­вя­ване на инфор­ми­ра­нето и кон­сул­ти­ра­нето съг­ласно чл. 7а на Кодекса на труда както следва:

- Вален­тин Димит­ров Златев

- Вален­тин Пет­ров Проданов

- Вида Янкова Ласкова

- Здравко Михай­лов Тушев

- Иван Пет­ров Керемедчиев

- Кра­си­мир Хрис­тов Вълчев

- Павел Борис­ла­вов Брайнов

- Пенка Ива­нова Тенева

- Радко Асе­нов Анастасов

4.Избира Пред­с­та­ви­те­лите на работ­ни­ците и слу­жи­те­лите в Коми­тета по усло­вия на труд както следва:

- Вален­тин Пет­ров Проданов

- Здравко Михай­лов Тушев

- Кра­си­мир Хрис­тов Вълчев

- Павел Борис­ла­вов Брайнов

- Пла­мен Ива­нов Пенков

5.Приема след­ните основни видове раз­ходи за Соци­ално– битово и кул­турно обс­луж­ване (СБКО):

- ПОЧИВКИ НА ПЕРСОНАЛА

- РАЗХОДИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

- ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

- ПОДРЪЖКА НА КУЛТУРНИ И ПОЧИВНИ БАЗИ

- СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ НА ПЕРСОНАЛА

- ХРАНА

- ДРУГИ РАЗХОДИ (риту­али, чес­т­ва­ния и др.)

6.Задължава Коор­ди­на­ци­он­ния коми­тет на Моряшки син­ди­кат и Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз – чле­нове на ITF от Бъл­га­рия, пред­с­тав­ля­ван от Кра­си­мир Въл­чев – Пред­се­да­тел на Моряшки син­ди­кат и Ата­нас Стой­чев – Пред­се­да­тел на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз да раз­п­ре­деля по видове раз­хо­дите на сред­с­т­вата за СБКО до 31 яну­ари през съот­вет­ната година и да кон­т­ро­лира тях­ното разходване.

7.Приема про­екта за нов Колек­ти­вен тру­дов дого­вор (КТД) на Коор­ди­на­ци­он­ния коми­тет на Моряшки син­ди­кат и Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз – чле­нове на ITF от Бъл­га­рия, пред­с­тав­ля­ван от Кра­си­мир Въл­чев – Пред­се­да­тел на Моряшки син­ди­кат и Ата­нас Стой­чев – Пред­се­да­тел на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.

8.Възлага на Коор­ди­на­ци­он­ния коми­тет на Моряшки син­ди­кат и Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз – чле­нове на ITF от Бъл­га­рия, пред­с­тав­ля­ван от Кра­си­мир Въл­чев – Пред­се­да­тел на Моряшки син­ди­кат и Ата­нас Стой­чев – Пред­се­да­тел на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз неза­бавно да започне пре­го­вори и под­пише нов КТД във въз­можно най-кратък срок, както и да пре­го­варя за про­мени на КТД и при­ло­же­ни­ята към него до края на срока на него­вото действие.

0 Comments

Leave a reply