Диря в морето 2020 — резултати

Кон­кур­сът “Диря в морето” 2020 прик­лючи. Про­то­ко­лът с наг­ра­де­ните учас­т­ници можете да про­че­тете тук.

Тек­с­то­вете на наг­ра­де­ните раз­кази можете да видите тук — “Диря в морето” 2020 — Проза

Тек­с­то­вете на наг­ра­де­ните сти­хот­во­ре­ния можете да видите тук“Диря в морето” 2020 — Поезия

Кар­ти­ните и фото­сите на наг­ра­де­ните учас­т­ници можете да видите тук — “Диря в морето” 2020 — Живо­пис и фотог­ра­фия

Ори­ги­нал­ните кар­тини и фотоси са изло­жени в офиса на Моряшки Про­фе­си­о­на­лен Съюз на адрес: Варна 9000, ул. Граф Игна­тиев №6

0 Comments

Leave a reply