Сигнал до Комисията по финансов надзор

ПИСМО

РАЛИЦА АГАЙН

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

управ­ле­ние — “Зас­т­ра­хо­ва­те­лен надзор”

1303 София, ул. Шар пла­нина 33

Изх. № 05/14.01.2009 г.

Ува­жа­ема гос­пожо Агайн,

Пред­ла­гаме на Вашето вни­ма­ние зас­т­ра­хо­ва­те­лен дого­вор между Пара­ход­с­тво БМФ и Син­ди­кална Вза­и­мо­зас­т­ра­хо­ва­телна Коо­пе­ра­ция, под­пи­сан на 10.10.2008 г.. Този дого­вор е склю­чен от името на Пара­ход­с­тво БМФ за сметка на зас­т­ра­хо­ва­ните слу­жи­тели и работ­ници, без зна­ни­ето и съг­ла­си­ето на пос­лед­ните. Понеже не бяхме дос­та­тъчно ком­пе­тен­тни по този казус, на 17.11.2008 год., решихме да се обър­нем за кон­сул­та­ция към спе­ци­а­ли­зи­рана адво­кат­ска кан­тора. На 04.12.2008 год. полу­чихме ста­но­ви­щето на адво­кат­с­ката кан­тора и на 08.12.2008 г. инфор­ми­рахме ръко­вод­с­т­вото на Пара­ход­с­тво БМФ за това ста­но­вище. На 15.12.2008 г. бе пос­тиг­нато устно спо­ра­зу­ме­ние между Моряшки Про­фе­си­о­на­лен Съюз и изпъл­ни­тел­ните дирек­тори на Пара­ход­с­тво БМФ да бъде прек­ра­тен дого­вора за зас­т­ра­ховка. За наша изне­нада при изп­ла­щане на зап­ла­тите на 10.01.2009 год. отново бяха удър­жани суми по тази зас­т­ра­ховка. Това ни накара да отп­ра­вим сиг­нал до Вас.

За Ваше улес­не­ние, при­ла­гаме нашата корес­пон­ден­ция с адво­кат­ска кан­тора ДИА КОНСУЛТ, тях­ното ста­но­вище, относно зас­т­ра­хо­ва­тел­ния дого­вор, копие на зас­т­ра­хо­ва­тел­ния дого­вор и общите усло­вия на застраховката.

Оста­вяме на Вас да пре­це­ните до каква сте­пен адво­ка­тите са прави по отно­ше­ние на нару­ше­ни­ята на дейс­т­ва­щото зако­но­да­тел­с­тво от страна на склю­чи­лите при­ло­же­ния договор.

Ако пре­це­ните, че има нап­ра­вени нару­ше­ния на Кодекса на зас­т­ра­хо­ва­нето или на Закона за кор­по­ра­тив­ното подо­ходно обла­гане или на Закона за обла­гане дохо­дите на физи­чес­ките лица, моля да пред­п­ри­е­мете съот­ветни дейс­т­вия за отс­т­ра­ня­ване на тези нарушения.

Ще Ви бъдем бла­го­дарни, ако ни инфор­ми­рате за пред­п­ри­е­тите действия.

С ува­же­ние: Иван Велков

Пред­се­да­тел на Моряшки

Про­фе­си­о­на­лен Съюз

0 Comments

Leave a reply