Честит Ден на моряка!

Ува­жа­еми колеги,

вие сте на първа линия на пан­де­ми­ята COVID-19 и игра­ете същес­т­вена роля за под­дър­жане на потока от жиз­не­но­важни стоки, като храна, лекар­с­тва и меди­цин­ски кон­су­ма­тиви. Кри­зата обаче доведе до трудни усло­вия за работа ви, вклю­чи­телно неси­гур­ност и труд­ности по отно­ше­ние на дос­тъпа до прис­та­нища, снаб­дя­ване, смя­ната на еки­пажа и репатрирането.

Тази година меж­ду­на­род­ната кам­па­ния “Ден на моряка” при­зо­вава държавите-членки да приз­наят моря­ците като клю­чови работ­ници и да им пре­дос­та­вят въз­мож­ности за под­к­репа, помощ и пъту­ване, както за всички клю­чови работ­ници по време на пандемията.

Кам­па­ни­ята “Ден на моряка” отдава почит на мор­с­ките лица, приз­на­вайки тях­ната жер­тва и проб­ле­мите, с които се сблъс­к­ват. Много моряци оста­наха по домо­вете си от месеци, а други не са сигурни кога ще могат да се вър­нат у дома поради огра­ни­че­ни­ята за пътуване.

Кам­па­ни­ята насър­чава всички да се отна­сят към моря­ците с ува­же­ни­ето и дос­тойн­с­т­вото, което зас­лу­жа­ват, за да могат да про­дъл­жат да пре­дос­та­вят жиз­не­но­важ­ните си услуги за да про­дължи све­тов­ната търговия.

Бъдете здрави!

0 Comments

Leave a reply