Животът на моряците по време на глобална пандемия

Ако в момента рабо­тите на меж­ду­на­ро­ден кораб, съв­мес­тен уни­вер­си­тет­ски изс­ле­до­ва­тел­ски екип иска да чуе за вашите пре­жи­вя­ва­ния в морето по време на пан­де­ми­ята COVID-19. Целта на про­уч­ва­нето е да се раз­бере как пан­де­ми­ята засяга рабо­те­щите моряци и да се иден­ти­фи­ци­рат фак­тори, които могат да помог­нат на еки­па­жите в бъдеще. Този изс­ле­до­ва­тел­ски про­ект се осъ­щес­т­вява от меж­ду­на­ро­ден екип от изс­ле­до­ва­тели от Уни­вер­си­тета на Куин­с­ланд (Авс­т­ра­лия), Лон­дон­с­кия уни­вер­си­тет Royal Holloway (Обе­ди­не­ното крал­с­тво), Уни­вер­си­тета Упсала (Шве­ция) и Све­тов­ния мор­ски уни­вер­си­тет (Швеция).

УЧАСТВАМ

Про­уч­ва­нето е пред­наз­на­чено за всички моряци, рабо­тещи на меж­ду­на­родни кораби (т.е. кораби с IMO номер), които в момента са на борда.

Про­уч­ва­нето ще отнеме около 20–30 минути. Ще бъдете попи­тани за вашите пре­жи­вя­ва­ния на борда, както и основни въп­роси за вас и вашия кораб. Вашите отго­вори ще бъдат ано­нимни и ще бъдат изпол­з­вани за даване на пре­по­ръки за подоб­ря­ване на живота в морето.

0 Comments

Leave a reply