Писмо до Министерството на труда и социалната политика относно: Шестмесечно сумирано изчисляване на работното време

ПИСМО

До г-жа Еми­лия Масларова

Минис­тър на труда и

соци­ал­ната политика

изх. № 011/26.01.09 г.

Относно: Шес­т­ме­сечно суми­рано изчис­ля­ване на работ­ното време.

Ува­жа­ема гос­пожо Масларова,

В Пара­ход­с­тво БМФ — АД рабо­то­да­те­лят въведе шес­т­ме­сечно суми­рано изчис­ля­ване на работ­ното време. Понеже под­ла­гаме на съм­не­ние опре­де­лени реше­ния на рабо­то­да­теля във връзка с този начин на изчис­ля­ване на работ­ното време и не наме­рихме нор­ма­ти­вен доку­мент, в който ясно и точно да са обяс­нени спор­ните моменти, обръ­щаме се към Вас за съдейс­т­вие. Пред­ла­гаме на Вашето вни­ма­ние въп­ро­сите, по които имаме раз­лични ста­но­вища с работодателя.

1. Рабо­то­да­те­лят счита, че шес­т­ме­сеч­ната нор­мална про­дъл­жи­тел­ност на работ­ното време трябва да се опре­дели по след­ният начин: Ако се при­еме (за по-лесно прес­мя­тане), че кален­дар­ните дни за шест месеца са 182, при 8 часа нор­мална про­дъл­жи­тел­ност на работ­ния ден, се полу­ча­ват 1456 часа. Ние счи­таме, че шест месеч­ната нор­мална про­дъл­жи­тел­ност на работ­ното време трябва да се опре­дели така: Ако за 182 кален­дарни дни има 52 съботи и недели, тогава за оста­на­лите 130 дни, при 8 часа нор­мална про­дъл­жи­тел­ност на работ­ния ден, се полу­ча­ват 1040 часа.

2. Рабо­то­да­те­лят опре­деля гра­фик, при който на борда на кораба моря­кът всеки ден ще работи по 9 часа средно. Ако се при­еме за база нор­мата от 1456 часа, опре­де­лена от рабо­то­да­теля, то след 161,8 дни моря­кът ще е отра­бо­тил шест месеч­ната норма, а ако се при­еме нор­мата от 1040 часа, то това ще стане след 115,6 дни. Ако моря­кът про­дължи да работи след 116 тия ден, всеки отра­бо­тен час ще бъде извън­ре­ден труд, докато при нор­мата, опре­де­лена от рабо­то­да­теля това ще стане едва след 162 рия ден. Счи­таме, че тази раз­лика от 46 дни е недопустима.

3. Понеже екс­п­ло­а­та­ци­ята на кораба е неп­ре­къс­ната, а броят на моря­ците, мини­ми­зи­ран по реше­ние на рабо­то­да­теля, моря­кът не може да пол­зва почивни дни на борда и ние сме се съг­ла­сили тези почивни дни да се пол­з­ват в края на отчет­ния период след сли­за­нето на моряка от кораба. Рабо­то­да­те­лят е съг­ла­сен да сваля моря­ците от борда на кораба на 120 тия ден с толе­ранс ± 15 дни. Ако се при­еме него­вата норма от 1456 часа за шест месеца, при сва­ляне на моряка след 120 тия ден с толе­ранс ± 15 дни, той няма да е отра­бо­тил шест месеч­ната норма. Ако моря­кът бъде сва­лен след 116 тия ден, при 9 часов гра­фик на ден и шест месечна норма от 1040 часа, той ще е отра­бо­тил месеч­ната си норма и ще има зара­бо­тен извън­ре­ден труд. В такъв слу­чай след сли­за­нето си от кораба, моря­кът ще има право да пол­зва оста­на­лите дни до прик­люч­ване на шес­т­ме­сеч­ния период като почивки.

От посо­че­ното се вижда, че от осо­бено важно зна­че­ние се явява поня­ти­ето шест месеч­ната нор­мална про­дъл­жи­тел­ност на работ­ното време (шест месеч­ната норма на работно време) и начина на опре­де­ля­нето u. На второ място по важ­ност се оказва вре­мето за пол­з­ване на почив­ните дни. За улес­не­ние ще при­ве­дем един пример.

Рабо­то­да­те­лят при­ема пери­ода за отчи­тане на работ­ното време да бъде шест месеца. Нача­лото на пери­ода започва от кач­ва­нето на моряка на борда на кораба, поради което за улес­не­ние се при­е­мат 182 дни про­дъл­жи­тел­ност на пери­ода. Рабо­то­да­те­лят опре­деля гра­фик за работа на борда на кораба всеки ден по 9 часа. Рабо­то­да­те­лят при­ема, че ще нап­рави смяна на моряка около 120 тия ден с толе­ранс ± 15 дни.

Моря­кът се качва на кораба и работи неп­ре­къс­нато 130 дни по 9 часа дневно.

На 130 тия ден рабо­то­да­теля му изп­раща смяна и го сваля от кораба.”

Имайки пред­вид усло­ви­ята на при­ве­де­ния при­мер, моля да дадете отго­вор на въпросите:

1. Как се опре­деля шест месеч­ната нор­мална про­дъл­жи­тел­ност на работ­ното време и колко е тя за при­ве­де­ния пример?

2. Ще има ли извън­ре­ден труд моряка в при­ве­де­ния пример?

3. Колко почивки ще трябва да пол­зва моряка в при­ве­де­ния при­мер и в рам­ките на отчет­ния период ли ще трябва да ги ползва?

С ува­же­ние: Иван Велков

Пред­се­да­тел на Моряшки

Про­фе­си­о­на­лен Съюз

0 Comments

Leave a reply