Детско море и Диря в морето 2021

Имаме удо­вол­с­т­ви­ето да ви съоб­щим, че и в тази трудна 2021 г. кон­кур­сите “Дет­ско море” и “Диря в морето” ще се про­ве­дат. Край­ният срок за изп­ра­щане на мате­ри­али за учас­тие в “Дет­ско море” е до края на април, а за “Диря в морето” – до края на май.

Под­роб­ности за усло­ви­ята за учас­тие в кон­кур­сите можете да видите на нашия сайт www.seafarerstu-bg.com.

0 Comments

Leave a reply