Диря в морето 2021 — резултати

Кон­кур­сът “Диря в морето” 2021 прик­лючи. Про­то­ко­лът с наг­ра­де­ните учас­т­ници можете да про­че­тете тук.
Тек­с­то­вете на наг­ра­де­ните учас­т­ници в раз­дел проза, пое­зия, както кар­ти­ните и фото­сите ще бъдат пуб­ли­ку­вани допълнително.

Ори­ги­нал­ните кар­тини и фотоси ще бъдат изло­жени в офиса на Моряшки Про­фе­си­о­на­лен Съюз на адрес: Варна 9000, ул. Граф Игна­тиев №6

0 Comments

Leave a reply