Покана за Общо събрание

П О К А Н А

Упра­ви­тел­ният съвет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо съб­ра­ние на съюза на 15 юли 2021 г., от 9 часа, в БМКЦ на ул. „Васил Дру­мев” № 73, гр. Варна

За повече инфор­ма­ция тук

0 Comments

Leave a reply