Честит Ден на моряка!

Бъл­гар­с­кият моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз чес­тити Меж­ду­на­род­ния ден на Моряка — 25 юни на всички свър­зани про­фе­си­о­нално с морето. Бъдете здрави вие и семейс­т­вата Ви! Всичко добро за празника!

0 Comments

Leave a reply