Ден на моряка: В търсене на справедливо бъдеще

В таз­го­диш­ната кам­па­ния по слу­чай Деня на моряка, IMO про­дъл­жава да насър­чава пра­ви­тел­с­т­вата да под­к­ре­пят мор­с­ките лица на фона на пан­де­ми­ята и да ги приз­наят за клю­чови работ­ници, но също така гле­даме нап­ред и при­зо­ва­ваме за спра­вед­ливо бъдеще за моряците.

Тази пан­де­мия доказа без вся­какво съм­не­ние зна­че­ни­ето на моря­ците: те са сър­цето на све­тов­ната тър­го­вия и гло­бал­ната ико­но­мика. И все пак виж­даме, че моря­ците не полу­ча­ват зас­лу­же­ното признание.

По време на пан­де­ми­ята мореп­ла­ва­те­лите са нато­ва­рени до краен пре­дел, изла­гайки се на тежки усло­вия на труд с неси­гур­ност и труд­ности като пос­то­янна умора, физи­ческо и пси­хи­ческо изто­ще­ние, работа извън дого­во­ре­ното работно време и проб­леми с смя­ната на еки­пажа и репатрирането.

Както е пред­ло­жено от МОТ, съз­да­ва­нето на работна група на ООН за про­уч­ване на при­ла­га­нето и прак­ти­чес­кото при­ла­гане на MLC 2006 по време на пан­де­ми­ята COVID-19, вклю­чи­телно ней­ното въз­дейс­т­вие върху основ­ните права на моря­ците, е повече от необходимо.

Под­к­ре­пяме моря­ците и се вслуш­ваме в тех­ните надежди и визи­ята, която имат за добро бъдеще. Нашата цел е да им се предостави:

- по-добри стан­дарти за живот в морето;
– безо­пасна и сигурна работна среда;
– дос­тойна зае­тост и нали­чие на работни места;
– равни въз­мож­ности и спра­вед­ливо зап­ла­щане за всички;
– липса на дис­к­ри­ми­на­ция и зачи­тане на човеш­ките и соци­ал­ните права и изис­к­ва­ни­ята на същес­т­ву­ва­щата зако­но­да­телна рамка;
– по-добро обу­че­ние и пер­с­пек­тиви за бъдещи кари­ерни пътища.

Нере­ше­ните проб­леми преди пан­де­ми­ята оста­ват и днес и все още пре­диз­вик­ват голяма заг­ри­же­ност за бъде­щето. Време е всички заин­те­ре­со­вани страни да нап­ра­вят всичко въз­можно, за да оси­гу­рят спра­вед­ливо бъдеще на моря­ците и по-добър живот за тях и тех­ните семейства.

0 Comments

Leave a reply