ПРОТОКОЛ от конкурса “Детско море”, организиран от Моряшки професионален съюз

Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

ПРОТОКОЛ
No 10


Днес 02.04.2009г. жури в състав:

1.
Ата­нас Стой­чев – Председател

2.
Драга Дюлгерова

3.
Ема­ну­ела Цонева

раз­г­леда
рисунки и лите­ра­турни творби от кон­курс “Дет­ско море”,

орга­ни­зи­ран от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз и опре­дели след­ните
наг­ра­дени
в два раздела:

ПЪРВИ
РАЗДЕЛ — РИСУНКИ

За
дет­ска въз­раст от 3 до 7 години:

Деца
от дет­ски гра­дини, школи
и
училища:


Наг­рада

Име

Год.

Уч.заведенив

Преп-л

Голяма
награда

Каме­лия
Валентинова

6г.

Школа
Клас

ЦДГ
Слънчо

Йор­данка
Цолова

Спе­ци­ална
наг­рада
за рисунка в/у коприна

Микеле
Джу­зепе Де Анджели

5г.

Сдру­же­ние
Арт Визия

Свет­лана
Йоси­фова Михова

Спе­ци­ална
наг­рада
за оригиналност

Вик­то­рия
Христова

Невена
Русева

Ния
Балева

Ивайло
Георгиев

6г.

6г.

6г.

6г.

ЦДГ
13 Звездичка-филиал

Спе­ци­ална
наг­рада
за рисунка в/у тениска

Вик­тор
Мирос­ла­вов Андреев

6г.

Сдру­же­ние
Арт Визия

Свет­лана
Йоси­фова Михова

Първа
награда

Марина
Дани­е­лова Стефанова

6г.

ЦДГ
13 Звездичка-филиал

Първа
награда

Ралица
Фили­пова Христова

6г.

ЦДГ
39 Звънче

Първа
награда

Крис­ти­яна
Дея­нова Ненова

6г.

Школа
по изкус­т­вата Фани Маер-Магия 7

Каме­лия
Георгиева

Втора
награда

Симона
Благоева

5г.

ОДЗ
2 Др.Петър Берон

Втора
награда

София
Геор­ги­ева Замфирова

5г.

ЦДГ
13 Звездичка-филиал

Трета
награда

Мирела
Миле­нова Банева

4г.

Худо­жес­т­вена
школа ИДЕЯ

Дияна
Дончева

Трета
награда

Георги
Обретенов

6г.

Школа
АТАПИС

ЦДГ
15 Гълъбче

Поощ­ри­телна

Георги
Веселинов

6г.

Школа
Лабиринт

ОДЗ
15 ”Мор­ска звездица

Миряна
Бучкова

Поощ­ри­телна

Белос­лава
Нико­ла­ева Миланова

6г.

ЦДГ
16 „А.С.Пушкин”

Поощ­ри­телна

Рос­тис­лава
Жекова

6г.

ЦДГ
32
Моряче

Поощ­ри­телна

Радос­тина
Богданова

5г.

ЦДГ
13 Звездичка

Поощ­ри­телна

Васи­лена
Вахова

6г.

ЦДГ
4 Теменужка

Поощ­ри­телна

Георги
Георгиев

7г.

ОДЗ
31 Боров кът

Поощ­ри­телна

Гер­гана
Недял­кова Рускова

6г.

ОДЗ
Ян Бибиян

Поощ­ри­телна

Дамян
Русанов

6г.

Школа
Лабиринт

ЦДГ
12 Пинокио

Йор­данка
Маджарова

Поощ­ри­телна

Милена
Миленова

6г.

Школа
по изобр.и при­ложно изкус­тво ХАТОР

ЦДГ
46 Слънч.дъга

Таня
Йоткова

Поощ­ри­телна

Ели­за­бет
Каприлян

6г.

Школа
Лабиринт

ЦДГ
1 Светулка

Ирена
Димитрова

Поощ­ри­телна

Мая
Ива­нова Иванова

7г.

Поощ­ри­телна

Петър
Димитров

6г.

Поощ­ри­телна

Вла­ди­мир
Чавдаров

7г.

Поощ­ри­телна

Гер­гана
Савова Попова

5г.

Наг­рада
за най-малък учас­т­ник
:

Лъче­зар
Мирос­ла­вов Михов

2г.
и

Сдру­же­ние
Арт Визия

Свет­лана
Йоси­фова Михова

За
дет­ска въз­раст от 8 до 12 години:

Учи­лища,
школи и клубове:

Голяма
награда

Ерина
Николова

10г.

Школа
Знам и мога

Доб­рина
Копринкова

Спе­ци­ална
наг­рада
за рисунка в/у коприна

Анд­ри­ана
Димит­рова Живкова

10г.

Сдру­же­ние
Арт Визия

Свет­лана
Йоси­фова Михова

Спе­ци­ална
награда

Натали
Вас­ке­нова Васкенова

10г.

СОУ
Св.Климент Охридски

Дияна
Дончева

Награда
за колаж

Йоанна
Кири­лова Кирова

10г.

ОУ
Капи­тан Петко войвода

Награда
за витраж

Лия
Шуман

10г.

Школа
Знам и мога

Доб­рина
Копринкова

Първа
награда

Сил­вия
Дочева

8г.

Школа
Клас

ОУ
Св.Св.Кирил и Методий

Йор­данка
Цолова

Първа
награда

Мария
Кон­с­тан­ти­нова Петрова

8г.

СОУ
Св.Климент Охридски

Дияна
Дончева

Втора
награда

Ния
Гали­нова Генадиева

8г.

Школа
по изкус­т­вата Фани Маер-Магия 7

Каме­лия
Георгиева

Втора
награда

Росина
Куртева

9г.

ОУ
Сте­фан Караджа

Галина
Литвен

Трета
награда

Илиян
Петков

10г.

ОУ
Сте­фан Караджа

Галина
Литвен

Трета
награда

Тур­хан
Огнянов

8г.

ОУ
Г.С.Раковски,

С.
Голямо Ново,

общ.Търговище

Ив.Василева

Трета
награда

Лъче­зар
Пет­ров Манолов

10г.

НЧ
Развитие

Гр.
Севлиево

Ива
Русинова

Поощ­ри­телна

Анто­ния
Асе­нова Ангелова

12г.

Второ
СОУ Проф.
Никола Маринов

П.Асенова

Поощ­ри­телна

Хрис­ти­яна
Хараламбиева

9г.

Сдру­же­ние
Денница

Крис­тина
кръстева

Поощ­ри­телна

Ния
Тодо­рова Папазова

9г.

Първо
ОУ

Росен
Германов

Поощ­ри­телна

Мила
Ботева

Саша
Ботева

9г.

7г.

Поощ­ри­телна

Ста­нис­лав
Весе­ли­нов Стоянов

8г.

Школа
при Тра­кийски дом

Люб­ляна
Михайлова

Поощ­ри­телна

Делян
Милчев

9г.

ОУ
Захари Стоянов

Доб­рина
Копринкова

Поощ­ри­телна

Сти­лиян
Атанасов

10г.

ОУ
Захари Стоянов

Галина
Радева

Поощ­ри­телна

Мар­тин
Георгиев

8г.

ОУ
Захари Стоянов

Галина
Радева

Поощ­ри­телна

Санита
Руменова

10г.

ОУ
Н.Й.Вапцаров

Весе­лин
Костадинов

Поощ­ри­телна

Габ­ри­ела
Димитрова

9г.

ОУ
Н.Й.Вапцаров

Весе­лин
Костадинов

Поощ­ри­телна

Деница
Ива­нова Стойчева

10г.

Поощ­ри­телна

Иван
Пет­ров Петров

11г.

Поощ­ри­телна

Анна
Анто­нова Първанова

10г.

ОДК
Пловдив

Нико­лай
Балдев

Поощ­ри­телна

Жули­яна
Ива­нова Петкова

9г.

Школа
Лабиринт

ОУ
Антон Страшимиров

Соня
Иванова

Поощ­ри­телна

Аня
Ни

12г.

Арт
Сту­дио Гале­рия 10

ОУ
Захари Стоянов

Дияна
Йовчева

Поощ­ри­телна

Ева
Пенева

8г.

Школа
по изкус­т­вата Фани Маер-Магия 7

Каме­лия
Георгиева

Поощ­ри­телна

Тодор
Бисе­ров Михайлов

9г.

Школа
по изкус­т­вата Фани Маер-Магия 7

Каме­лия
Георгиева

Поощ­ри­телна

Крис­тина
Радос­ла­вова Рашева

8г.

СОУ
Св.Климент Охридски

Дияна
Дончева

Поощ­ри­телна

Дона
Сте­фа­нова Филчева

8г.

СОУ
Св.Климент Охридски

Дияна
Дончева

Поощ­ри­телна

Денис
Ива­нов Илиев

9г.

СОУ
Св.Климент Охридски

Дияна
Дончева

Поощ­ри­телна

Нико­лай
Жив­ков Радев

10г.

Худо­жес­т­вена
школа ИДЕЯ

Дияна
Дончева

Поощ­ри­телна

Крис­тин
Ива­нова Обретенова

12

ОУ
Добри Чинтулов

Поощ­ри­телна

Йоан
Емил Николов

8г.

Цен­тър
за работа с деца гр. Чер­вен бряг

Нина
Горанова

Поощ­ри­телна

Калина
Атанасова

9г.

VIII
СОУПЧЕ А.С.Пушкин

Поощ­ри­телна

Полин
Николова

8г.

VIII

СОУПЧЕ А.С.Пушкин

Поощ­ри­телна

Васил
Ива­нов Колев

8г.

Школа
Клас

СОУ
Най­ден Геров

Йор­данка
Цолова

Поощ­ри­телна

Цве­то­мир
Сте­фа­нов Илиев

9г.

Арт
ате­лие Пъстроцветко

ОУ
Й.Йовков, гр.Плевен

Галина
Колева

Поощ­ри­телна

Весе­лин
Богданов

10

ОУ
П.Р.Славейков

Поощ­ри­телна

Вен­цис­лав
Бла­гоев Благоев

11

Поощ­ри­телна

Павла
Кра­си­ми­рова Минкова

8г.

НЧ
Развитие

Гр.
Севлиево

Ива
Русинова

Поощ­ри­телна

Елис
Мюмю­нова Басриева

8г.

ОДК
Шумен

Гра­мота

Сдру­же­ние

Арт
Визия

Свет­лана
Йоси­фова Михова

Гра­мота

СОУ
Св.Климент Охридски

Дияна
Дончева

Гра­мота
за активно участие

ОУ
Добри Чинтулов

ВТОРИ
РАЗДЕЛ. ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ

За
дет­ска въз­раст от 3 до 7 години:

Първа
награда

Радос­лав
Евге­ниев Ста­ни­ми­ров

7 г. за съчи­не­ни­ето “Царят на моретата”.

VIII
СОУПЧЕ “А.С.Пушкин”.

Втора
награда

Анна
Све­то­за­рова
– 7г
за съчи­не­ни­ето “Морето”.

VIII
СОУПЧЕ “А.С.Пушкин”.

Трета
награда

Мирела
Ива­нова
– 7 г. за
съчи­не­ни­ето “Морето”

VIII
СОУПЧЕ “А.С.Пушкин”.

Наг­рада
за най-малък участник

Надежда
Бого­ева
– 5 г. за
сти­хот­во­ре­ни­ето “Морето, което ме плаши,
морето, което оби­чам”.
ЦДГ 13 Звездичка.

За
дет­ска въз­раст от 8 до 12 години:

Голяма
наг­рада
: Ане­лия Недева
– 11 г. за съчинението“Романа”.

Школа
Клас с р-л Мария Димитрова

Спе­ци­ална
наг­рада: Доб­рин Кола­ров – 10 г. за съчи­не­ни­ето “Морето,
което ни плаши,
морето, което оби­чаме”. Школа Клас с р-л Мария
Димитрова

Спе­ци­ална
наг­рада: Симеон Мирос­ла­вов Кам­джа­лов – 10 г. за съчинението

Двете страни на морето”. СОУ “Св. Кли­мент
Охридски”.

Първа
наг­рада: Тео­дора Здрав­кова Минева – 10г. за съчи­не­ни­ето “Откъде

започва топ­ли­ната”. Школа Идея с р-л Дияна Дончева

Първа
наг­рада
: Деница Генова
– 11г. за съчи­не­ни­ето “При­ливна вълна”. Школа Клас

с р-л Мария Димитрова

Втора
наг­рада
: Ирина
Тео­до­рова Игна­това – 10г. за съчи­не­ни­ето “Морето, което

оби­чаме, морето, което ни плаши”. СОУ „Св.Климент
Охридски”

Втора
наг­рада: Вик­то­рия Кра­си­ми­рова Стой­чева – 10 г за съчи­не­ни­ето
“Малко, кра­сиво, мор­ско – Школа Идея.

Трета
награда

Еле­о­нора
Звез­ди­нова Сто­ил­кова – 10г
.
за “Сти­хот­во­ре­ние не съв­сем по темата.” СОУ „Св.Климент
Охридски”

Трета
наг­рада: Полина Ста­нис­ла­вова Спи­рова – 10г. за съчи­не­ни­ето
“Морето, което оби­чам, морето, което ме плаши”. ОУ „Добри
Чинтулов”

Поощ­ри­телна
награда:

Анна
Анто­нова Пър­ва­нова – 10 г. за сти­хот­во­ре­ни­ето “Легенда за
морето”.

СОУ
“Св. Кон­с­тан­тин Кирил Фило­соф” – гр. Пловдив.

Поощ­ри­телна
награда

Петър
Дра­ков – 9г. за съчи­не­ни­ето “Някой друг път

Школа
Клас

Поощ­ри­телна
награда

Диляна
Анто­нова Мла­де­нова

11 г. за съчи­не­ни­ето “Морето, което ни плаши, морето, което
оби­чаме”. Школа Клас

Поощ­ри­телна
награда:

Сил­вия
Ста­ме­нова Геор­ги­ева

10 г. за сти­хот­во­ре­ни­ето “Раз­ходка по мор­с­кото дъно”. СОУ
“Любен Каравелов”

Поощ­ри­телна
награда:

Симона
Анд­ре­ева – 9г. за сти­хот­во­ре­ни­ето “Злат­ната рибка”.

ОУ
„Добри Чинтулов”

Жури:

1.
Ата­нас Стой­чев — Председател .….….….….….….….……

2.
Драга Дюлгерова .….….….….….….….……

3.
Ема­ну­ела
Цонева
.….….….….….….….……

0 Comments

Leave a reply