Диря в морето” 2021 — Поезия: КОРАБЕН ДНЕВНИК

Огромна изум­ру­де­но­зе­лена книга 

със живи страници, 

които дишат на синкопи. 

По нея кора­бите всеки ден записват 

изми­на­тите разстояния,

бум­тежа на моторите

и циф­рите, и гра­ду­сите от монитора.

Запис­ват кучеш­ката вахта, 

когато под кле­па­чите сънят боде.  

Запис­ват сут­ри­ните нер­вни и плад­нето лениво.

Запис­ват и онези часове привечер, 

най-бавните и най-досадните,

когато на повър­х­ността изплуват 

като сиви костенурки 

тре­вож­ните въпроси, 

които нямат едноз­на­чен отговор. 

Запис­ват кора­бите в тази книга

с точки и тирета

въз­торзи, свади, завист и закачки пресолени,

валутни кур­сове и сметки,

съну­вани целувки, неп­ре­гър­нати момичета,  

тук-там по някоя мечта

и някоя изпус­ната въздишка.

 

Небето е един­с­т­ве­ният й читател 

на тази изм­ру­де­но­зе­лена книга.

То ту се радва и сияе, 

ту плаче, ту гърми и гневно святка. 

Зависи от това

коя ли стра­ница чете в момента.

 

Нели Пигу­лева

Първа наг­рада 2021

0 Comments

Leave a reply