Диря в морето” 2021 — Поезия: РИЦАРИ НА ВЯТЪРА

РИЦАРИ НА ВЯТЪРА 

диа­лог 

„Два румба вдясно! Дръж срещу вълната! 

Страха уда­вяй в чаша черен ром! 

За девет бала пла­щам пет дуката. 

А сто­ката — изх­вър­ляйте зад борд!“ 

Сър­цата ни тре­вожни са камбани – 

отек­ват в тях на щорма звуците. 

Тре­вога бие вятър ураганен: 

„Плат­ната свийте — не юмруците!“ 

Очите — зачер­вени пълнолуния, 

във хори­зонта взи­рат се напрегнато. 

Въже­тата се късат като струни, 

а нер­вите са до пре­дел натегнати. 

А ден и нощ раз­ми­ват се в безвремие 

и плен­ници сме вече на стихията. 

Ръцете ни са спле­тени в смирение, 

в очак­ване на слън­чев лъч – месията. 

На мач­тите раз­пе­ре­ните кръстове 

вместо платна надеж­дата са разпнали, 

вед­нъж да стиг­нем до заветни брегове, 

очи да свет­нат в чакане угаснали.“

 

Мар­тин Банков

Трета наг­рада 2021

0 Comments

Leave a reply