В подкрепа на моряците в борбата с фалшиви менинг агенти

Ръко­вод­ната група на Коми­тета за чес­тна прак­тика (FPC SG) през май 2021 г. се съг­ласи да под­к­репи про­екта ITF Manning Agent, който има за цел да гаран­тира, че моря­ците няма да бъдат мамени от фал­шиви менинг агенти или тех­ните права да бъдат нару­ша­вани от регис­т­ри­рани или нере­гис­т­ри­рани менинг агенти.

Във връзка с това съоб­ща­ваме, че в поне­дел­ник, 02 август 2021 г., ще стар­ти­раме новия ни уеб­сайт, наре­чен ITFShipBeSure (www.itfshipbesure.org)

Под­робна инфор­ма­ция за про­екта ITF Manning Agent може да наме­рите тук

0 Comments

Leave a reply