Резултати от конкурса “Детско море”

На 6 април 2011г. жури в със­тав: Ата­нас Стой­чев – Пред­се­да­тел, Драга Дюл­ге­рова и Ема­ну­ела Цонева раз­г­леда и кла­сира рисунки и лите­ра­турни творби от кон­курс “Дет­ско море”, орга­ни­зи­ран от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.

Пъл­ният текст на про­то­кола с име­ната на наг­ра­де­ните деца може да про­че­тете тук.
– Тър­жес­т­вото по връч­ване на наг­ра­дите в кон­курса “Дет­ско море” ще бъде на 17 май 2011г. от 17 часа в зала Пле­нарна на Община Варна.
– Изложба от рисунки на отли­че­ните деца ще бъде уре­дена пред зала Пле­нарна на Община Варна от 16 до 20 май 2011г.
– Част от наг­ра­де­ните рисунки може да видите в раз­дел Гале­рия на сайта след 29 април.
– Връ­ща­нето на рисун­ките ще бъде от 26 май до 15 юни 2011г. на адрес: гр. Варна, ул. Граф Игна­тиев 6 А. След тази дата рисун­ките няма да се пазят.
– За допъл­ни­телна инфор­ма­ция на теле­фони:
Код за Варна 052, теле­фони: 953 107; 953 106; 953 109.
или на e.mail: stunion@varna.net

Рисунки от XIV изда­ние на кон­курса “Дет­ско море”

0 Comments

Leave a reply