Решения на общо събрание проведено на 28.04.2011 г.

РЕШЕНИЯ
на Общото съб­ра­ние про­ве­дено на 28.04.2011 г.
1. При­ема отчета на пред­се­да­теля за пери­ода май 2010г. –  април 2011г.

2. При­ема финан­со­вия отчет за пери­ода 01 април 2010г. – 31 март 2011г.

3.1. ОС опре­деля след­ните раз­мери на член­ски внос:
– за рабо­те­щите в Арен­кил и други чужди ком­па­нии при удър­жане по ведо­мост:
– за капи­тан и гл. меха­ник – 15 евро (или 20$) месечно по време на кон­т­ракта;
– за всички оста­нали офи­цери – 12 евро (или 16$) месечно по време на кон­т­ракта;
– за рей­тинг с евро зап­лати – 10 евро (или 13$) месечно по време на кон­т­ракта;
– за рей­тинг с дола­рови зап­лати – 13 долара месечно по време на кон­т­ракта;
– за кадети офи­цери – 10 евро (или 13$) месечно по време на кон­т­ракта;
– за всички оста­нали чужди ком­па­нии при пла­щане на ръка:
– за капи­тан и гл. меха­ник – 240 лева годишна вноска;
– за всички оста­нали офи­цери – 200 лева годишна вноска;
– за рей­тинг  – 160 лева годишна вноска;
– за кадети офи­цери – 100 лева годишна вноска;
– за рабо­те­щите в БМФ:
– за капи­тан и гл. меха­ник – 50 лева годишна вноска;
– за всички оста­нали офи­цери – 30 лева годишна вноска;
– за рей­тинг – 15 лева годишна вноска;
– за кадети офи­цери – 10 лева годишна вноска;
– за нера­бо­тещи пен­си­о­нери 1% от мини­мал­ната работна зап­лата на месец;

3.2. При­ема бюджета на МПС за пери­ода 01 април 2011г. – 31 март 2012г.

4. Избира за сек­ре­тар г-жа Гено­вева Георгиева.

5.1.1. От със­тава на УС отпа­дат:
– Вале­рий Мано­лов Андо­нов – отчис­лен от МПС поради пен­си­о­ни­ране;
– Велин Сто­я­нов Сер­бе­зов – отчис­лен от МПС – напус­нал мор­ски отра­съл;
– Кос­та­дин Хрис­тов Ива­нов  – отчис­лен от МПС поради пен­си­о­ни­ране;
– Любо­мир Васи­лев Луков – отчис­лен от МПС поради пен­си­о­ни­ране;
– Милена Алек­сан­д­рова Нен­чева – отчис­лена от МПС – напус­нала мор­ски отра­съл;
– Радко Асе­нов Анас­та­сов  – отчис­лен от МПС по соб­с­т­вено жела­ние;
– Све­тос­лав Геор­гиев Сив­ков  – почи­нал;
– Славчо Ценов Пеш­ков  – отчис­лен от МПС поради пен­си­о­ни­ране;
– Христо Кой­чев Ста­нев – отчис­лен от МПС – напус­нал мор­ски отра­съл;
– Люче­зар Любе­нов Дой­чи­нов – отпад­нал с реше­ние на ОС.

5.1.2.  Избира за чле­нове на УС:
– Ата­нас Геор­гиев Ата­на­сов
– Алек­сан­дър Геор­гиев Миров
– Ата­нас Стой­чев Ата­на­сов
– Вла­ди­мир Михай­лов Бог­да­нов
– Георги Ива­нов Ива­нов
– Георги Сте­фа­нов Цонев
– Нейчо Димит­ров Ней­чев
– Орлин Каме­нов Мишев
– Пла­мен Ива­нов Пен­ков
– Петър Цвят­ков Дон­чев
– Сте­фан Тодо­ри­нов Ефти­мов
– Петко Геор­гиев Русев

5.2.1. От със­тава на КРК отпада:
– Георги Кос­тов Капитанов

5.2.2. Избира за член на КРК:
– Дими­тър Ива­нов Митев

6.1. Дава съг­ла­си­ето си УС да упъл­но­мо­щава чле­нове на МПС да пред­с­тав­ля­ват съюза пред Общо съб­ра­ние на работ­ни­ците и слу­жи­те­лите в ПБМФ-ЕАД Варна съг­ласно зако­но­вите нап­рав­ле­ния на чл. 6 и чл. 6а от КТ.
6.2.1. Упъл­но­мо­щава УС да пред­с­тав­лява чле­но­вете на МПС, съг­ласно чл.51а от КТ при пре­го­вори с рабо­то­да­тели в Р. Бъл­га­рия във връзка с пред­с­та­вяне на про­екти и въп­роси, свър­зани с КТД, както и да опре­деля реда и начина за раз­ход­ване на сред­с­т­вата за СБКО, съоб­ра­зени със зако­но­вите нап­рав­ле­ния в чле­нове от 292 до 300 от КТ.
6.2.2. Упъл­но­мо­щава УС да пред­с­тав­лява чле­но­вете на МПС при пре­го­вори с чужди рабо­то­да­тели във връзка с пред­с­та­вяне на про­екти и въп­роси, свър­зани с КТД.
6.3. Задъл­жава УС да инфор­мира сво­ев­ре­мено чле­но­вете на МПС за хода на струк­тур­ните изме­не­ния в Пара­ход­с­тво БМФ — ЕАД  и мак­си­мално да защи­тава инте­ре­сите на рабо­те­щите във фир­мата.
6.4. Задъл­жава УС да инфор­мира сво­ев­ре­мено чле­но­вете на МПС за мор­с­кия пазар на труда и да изготви бял и черен спи­сък на рабо­то­да­тели и пос­ред­ници.
6.5. При­ема Прог­рама за дей­ността на МПС за пери­ода май 2011 — април 2012 г.:
6.5.1. Про­дъл­жа­ване рабо­тата с Пара­ход­с­тво БМФ — ЕАД за дос­ти­гане и при­веж­дане на дей­ността в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ва­ни­ята на кон­вен­ци­ите на МОТ и нор­ма­ти­вите на ITF.
6.5.2. Под­дър­жане на тен­ден­ци­ята за запаз­ване и/или уве­ли­че­ние на зап­ла­тите на моря­ците рабо­тещи при чужди рабо­то­да­тели.
6.5.3. Дейс­т­вия за про­мяна на наци­о­нал­ното мор­ско зако­но­да­тел­с­тво в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ва­ни­ята на мор­с­ките кон­вен­ции. При под­го­тов­ката и изра­бот­ва­нето на нор­ма­тив­ните актове да се работи в след­ните нап­рав­ле­ния:
6.5.3.1 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща рабо­тата на моряци на кораби под бъл­гар­ски флаг.
6.5.3.2 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща рабо­тата на моряци на кораби под чужд флаг, наети от бъл­гар­ски опе­ра­тор, регис­т­ри­ран в РБ.
6.5.3.3 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща пос­ред­ни­чес­ката дей­ност при нае­ма­нето на моряци.
6.5.3.4 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща пра­во­мо­щи­ята на ИА “Мор­ска адми­нис­т­ра­ция” и ней­ните реги­о­нални струк­тури, във връзка с кон­т­рола на усло­ви­ята на труд и живот на борда на кораба.

0 Comments

Leave a reply