Решения на общо събрание проведено на 26.04.2012 г.

На 26.04.2012 г. беше про­ве­дено Общо съб­ра­ние на Моряшки Про­фе­си­о­на­лен Съюз. Съб­ра­ни­ето прие отчета за дей­ността на съюза и финан­со­вия отчет за пери­ода април 2011 – март 2012 г. и бюджета за пери­ода април 2012 – март 2013 г.

През отчет­ния период в Съюза са чле­ну­вали общо 866 моряка рабо­тещи на кора­бите на БМФ, Индус­т­ри­а­лен хол­динг Бъл­га­рия, Ахи­леос, Кос­мос, Зодиак и чрез пос­ред­ни­чес­т­вото на фир­мите Про­мар, Стар­гейт, Стамко и др.

Финан­со­вото със­то­я­ние на Съюза и прог­но­зите за пери­ода април 2012 – март 2013 г. са много добри. Съб­ра­ни­ето избра за нов дву­го­ди­шен ман­дат Иван Вел­ков за Пред­се­да­тел на Съюза и Ата­нас Стой­чев за Замес­т­ник Председател.

Няма про­мени в със­тава на Упра­ви­тел­ния съвет и Кон­т­ролно реви­зи­он­ната коми­сия. Няма про­мени в раз­мера на член­с­кия внос и начина на пла­щане. При­ета беше Прог­рама за дей­ността на Съюза за пери­ода април 2012 – март 2013 г.

0 Comments

Leave a reply