ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителния Съвет на Моряшки професионален съюз

Меж­ду­на­род­ната мор­ска орга­ни­за­ция обяви 25.06.2012 г. за ден на моряка. Моряш­кият про­фе­си­о­на­лен съюз днес, в деня на моряка, пуб­ли­кува нас­то­я­щата дек­ла­ра­ция, целяща да обърне вни­ма­ние на пра­ви­тел­с­т­вото да вземе мерки, относно шоко­вите усло­вия на труд, на които са под­ло­жени моря­ците, рабо­тещи на кораби, екс­п­ло­а­ти­рани пре­об­ла­да­ващо в реги­она на кора­боп­ла­ване в Черно море.

Дек­ла­ра­ци­ята е част от съв­мес­т­ната ини­ци­а­тива на ITF и при­я­тел­ски про­фе­си­о­нални съюзи от Бъл­га­рия, Гру­зия, Русия, Румъ­ния, Тур­ция и Украйна.

Док­ла­дът “Черно море — море на срама” е изгот­вен в вза­и­мо­дейс­т­вие с посо­че­ните орга­ни­за­ции и може да бъде видян в сайта на ITF, както и в нашият сайт тук

Той е пред­наз­на­чен да под­по­могне про­фе­си­о­нал­ните съюзи на моря­ците да пос­та­вят проб­ле­мите на кора­боп­ла­ва­нето в Черно море пред съот­вет­ните пра­ви­тел­с­тва. Започ­вайки от днес 25.06 – деня на моряка, ние алар­ми­раме за лошото със­то­я­ние на нещата в този район на плаване.

Ние зая­вя­ваме, че оста­ре­лите кораби, неп­ла­ща­нето на зап­лати нав­реме, както потъ­ва­нето на кораби и коруп­ци­ята са широко раз­п­рос­т­ра­нени в района на Черно море.

Г-н Иван Вел­ков, пред­се­да­тел на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз заяви, че тези проб­леми са били пре­неб­рег­вани години наред, но е крайно време нещата да изля­зат на светло. Ние при­зо­ва­ваме нашите чле­нове да се борят срещу тези непо­но­сими усло­вия на труд. Тази ситу­а­ция трябва да бъде прекратена.

Сти­вън Котън, коор­ди­на­тор на ITF по кора­боп­ла­ва­нето и моря­ците каза, че Черно море е истин­ски ката­лог на срама. ITF инс­пек­то­рите и проф­съ­юз­ните чле­нове пос­то­янно са сви­де­тели на човеш­ката цена, която се плаща за нео­бе­зо­па­се­ното и оста­ряло кора­боп­ла­ване в района, цената, която се плаща за мени­дж­мънт, който счита еки­па­жите за нену­жен лукс и при­щявка, цената, която се плаща от лип­сата на основни про­тек­ции за еки­па­жите като нап­ри­мер зас­т­ра­ховка живот и нетрудоспособност.

Това е нача­лото на дълъг про­цес, който навярно ще отнеме години, за да се про­мени това скан­дал­ното със­то­я­ние на нещата.

Ние вър­вим в посока да нака­раме пра­ви­тел­с­т­вата да убе­дят кора­бо­соб­с­т­ве­ни­ците и мени­джъ­рите, че не трябва да при­нуж­да­ват моря­ците да рабо­тят при такива ужасни усло­вия на труд. Още повече Mор­с­ката тру­дова кон­вен­ция 2006 скоро ще зададе рамката/модела, към която те трябва да се стремят.

Спо­ред ITF в Черно море се опе­ри­рат 2400 кораба, като пре­об­ла­да­ват 20 годиш­ните, а 800 от тях са над 30 години. Изпол­з­ва­нето на малки и стари кораби, рабо­тещи над тех­ния нор­ма­лен живот и пре­воз­ващи нис­кос­той­нос­тни товари, е основна при­чина за сери­озни инци­денти и пер­ма­нен­тна зло­у­пот­реба по отно­ше­ние усло­ви­ята на труд на моряците.

Док­ла­дът “Черно море — море на срама”, който е начална точка в обе­ди­ня­ва­нето на проф­съ­юз­ните изс­лед­ва­ния и раз­с­лед­ва­ния на проб­лема, е илюс­т­ри­ран с неот­дав­нашни слу­чаи, в които ITF инс­пек­то­рите са били във­ле­чени. Тези слу­чаи включ­ват мно­жес­тво зася­да­ния, изос­та­вя­ния на кораби и др. Нап­ри­мер на пос­т­ро­е­ния през 1977 мото­рен кораб “VERA”- флаг Кам­бо­джа заги­наха 8 моряка, който потъна през фев­ру­ари 2012 г. “OGAN BAY” флаг Панама потъна през декем­ври 2009 и отне 4 човешки живота. Това най-често са ком­па­нии от типа “една ком­па­ния — един кораб”, нямащи P&I пок­ри­тие за изп­ла­щане на обез­ще­те­ния. Тези ком­па­нии оста­вят семейс­т­вата на заги­на­лите без ника­къв шанс за компенсация.

Този док­лад пред­по­лага че: В бъдеще същес­т­вува веро­ят­ност за рязко уве­ли­ча­ване на инци­ден­тите, като зася­да­ния и потъ­ва­ния на кораби в Черно море. Това пред­по­ло­же­ние се базира на широ­кото изпол­з­ване на малки кораби, рабо­тещи под стан­дар­тите за безо­пас­ност и зачес­ти­лите слу­чаи на рязко вло­ша­ване на мете­о­ро­ло­гични усло­вия в този регион, както и на геог­раф­с­ките му особености.

В района ще про­дъл­жат проб­ле­мите: липса на инвес­ти­ции и лоша под­дръжка по при­чина на сбър­кан ико­но­ми­чески модел, който не под­държа и мини­мални стан­дарти по безопасността.

Където се появи инци­дент, там се поя­вява и проб­лема с лип­сата на P&I (зас­т­ра­хо­ва­телно) пок­ри­тие. Тази липса, ком­би­ни­рана от ком­па­нии от типа “един кораб — една ком­па­ния”, регис­т­ри­рани в дър­жави като Cayman islands и St Vincent and Grenadines, пре­доп­ре­деля невъз­мож­ност да се търси ком­пен­са­ция за загуба на живот. По този начин тра­ге­ди­ята на семейс­т­вата на заги­на­лите се уве­ли­чава мно­гок­ратно, тъй като те винаги са изос­та­вени след нещас­т­ните случаи.

Прак­ти­ката на неп­ла­щане или заба­вено пла­щане на въз­наг­раж­де­ния е харак­терна черта на Чер­но­мор­с­ката кора­боп­ла­ва­телна индус­т­рия. Сбър­ка­ният ико­но­ми­чески модел при­нуж­дава кора­бо­соб­с­т­ве­ни­ците да опра­вят баланса си, като не пла­щат зап­лати, а в допъл­не­ние се нару­ша­ват и усло­вия на труд и живот. Това е тотално неза­чи­тане на основни човешки права. При нас­то­я­щите усло­вия, отно­ше­ни­ята работ­ник — рабо­то­да­тел са крайно нефун­к­ци­о­нални и като резул­тат моря­ците са при­ну­дени да пра­вят стачки, да завеж­дат искове, а в някои слу­чаи да пред­п­ри­е­мат по-крайни мерки, като гладна стачка например.

Усло­ви­ята на труд и живот на моря­ците под стан­дар­тите е тежък удар, както върху тях, така и върху тех­ните семейс­тва и не може да бъде повече под­це­ня­ван. Умиш­ле­ното неп­ла­щане на труда е рав­нос­тойно на роб­с­тво и е немис­лимо през 21 век. Пос­лед­ва­щата неси­гур­ност за семейс­т­вата на моря­ците е недо­пус­тима и е в про­ти­во­ре­чие с меж­ду­на­род­ните кон­вен­ции за човеш­ките права. На инди­ви­ду­ално ниво подобни усло­вия са вредни, както за физи­чес­кото, така и за душев­ното здраве на моряците.

Тъй като Mор­с­ката тру­дова кон­вен­ция 2006 скоро ще влезе в сила, то ситу­а­ци­ята в Черно море не трябва повече да бъде толе­ри­рана. Ние нас­то­я­ваме, при тран­с­по­ни­ра­нето на тази кон­вен­ция в нашето зако­но­да­тел­с­тво, пра­ви­тел­с­т­вото да зададе такава зако­нова рамка, която да не допуска пре­неб­рег­ване пра­вата на моря­ците и на тех­ните семейс­тва от страна, както на бъл­гар­с­ките, така на чуж­дес­т­ран­ните корабособственици,

Упра­ви­те­лeн Съвет

0 Comments

Leave a reply